År: 2011 (sida 1 av 3)

God Jul och Gott Nytt År

Det har varit en intensiv höst som mycket präglats av de nya förutsättningar för högre utbildning som budgetpropositionen för 2012 innebar. För vår del är konsekvenserna för 2012 en viss ökning av tilldelningen av medel jämfört med vad vi antagit tidigare, men vi ska för tilldelade medel bedriva mer utbildning inom lärarutbildningen. En viss minskning av omfattningen på utbildningen behöver göras, vilket är en utmaning eftersom vårt utbildningsutbud håller en hög kvalitet. Anpassningen motiveras också av en osäkerhet över vilka förutsättningar som kommer att råda 2013. En osäkerhet som vi delar med alla andra och som ytterst har att göra med konjunkturutveckling och statsfinanser.

Men vårt utgångsläge är bra. Vi är ett starkt och profilerat lärosäte. Vi har ett bra söktryck, hög kvalitet i utbildningen, tillstånd att utförda examen på forskarnivå inom flera områden och en bra ekonomi. Vårt mål är fortsatt att utveckla det kompletta professionslärosätet, vilket innefattar ett ökat samarbete med verksamheter och organisationer i vår omgivning. En rad olika aktiviteter har genomförts under hösten i syfte att stärka samverkan. Vi har också aktivt följt de diskussioner som förs om ökad samverkan mellan lärosäten och samgåenden. En konkret fråga för vår del är samarbetet med Högskolan i Skövde och genomförande av lärarutbildning i Skövde som följd av den omfördelning av platser som skett.

Allt talar för att 2012 blir lika intensivt och spännande som det gångna året. Jag ser fram emot att tillsammans med styrelse, medarbetare och studenter verka för att de mål vi formulerat för vårt lärosäte förverkligas och att vi på bästa sätt hanterar de utmaningar vi står inför. Det handlar om att erbjuda utbildning av högsta kvalitet, ha en tydlig profil och linje i de satsningar vi gör och utveckla samverkan i olika avseenden för att stärka vårt lärosäte.

Jag vill avslutningsvis önska alla studenter, medarbetare, styrelsemedlemmar, kollegor på andra lärosäten och samverkanspartners en riktig God Jul och ett Gott Nytt År!

Björn Brorström

Rektor

Högskolan i Borås

Nobel, vetenskap och konst

Nobeldagen, och aktiviteter före och efter, är en manifestation av vetenskapens betydelse för samhällsutvecklingen. Visserligen är det önskvärt med mindre av persongalleri och högtidskläder och mer om hur vetenskapen kan bidra till att de stora utmaningarna kan bemästras. På vilket sätt de landvinningar som belönas bidrar till en hållbar samhällsutveckling borde vara mer i centrum.

På högskolan i Borås genomförde vi vår egen Nobeldag riktad till elever från gymnasieskolor i Boråsregionen. Jag hade förmånen att dela ut pris till det bästa projektarbetet under föregående läsår. I hård konkurrens gick priset till ett arbete med titeln Fjärilar i magen – en studie av de mänskliga emotionerna. Jag hade också förmånen att lyssna till mina kollegors föreläsningar om de sex prisen, de 13 pristagarna och deras insatser. Komplicerade frågor behandlades såsom universums expansion och hur överraskningar hanteras i ekonomiska kvantitativa modeller. Fredspristagarnas insatser belystes och Tranströmers tillgängliga, precisa och innehållsrika diktning illustrerades. Närheten mellan konst och vetenskap och mellan olika typer av vetenskaper framträdde tydligt. Det handlar om nyfikenhet, öppenhet och om att våga utmana etablerade föreställningar. 

En stark utbildnings- och forskningsmiljö innebär goda förutsättningar för framgångsrik forskning. En god organisation och profilering av verksamheten som innebär att resurser hanteras effektivt är väsentlig. Men nobelprisen 2011 ger oss ytterligare exempel på betydelsen av att ta tillvara sidospåren och den enskilde individens nyfikenhet och envishet.

Vetenskap för profession

Vår devis är vetenskap för profession. Vårt ideal är att på vetenskaplig grund, med ett vetenskapligt förhållningssätt och med vetenskapliga metoder bedriva utbildning och forskning inriktad mot praktiken och professioner. Problem formuleras utifrån praktikens problem och i samspel med företrädare för det omgivande samhället. Med ett sådant ideal och med en kontinuerlig utveckling av samspelet med det omgivande samhället får lärosätet en tydlig profil i högskolelandskapet.

Vår inriktning har en rad olika betydelser. En sådan är att en flervetenskaplig ansats i utbildning och forskning är nödvändig och naturlig. Genom samarbete över traditionella ämnesgränser ges förutsättningar för att belysa och beforska praktiska problemställningar på ett allsidigt sätt och bidra till förändring och verksamhetsutveckling. En annan betydelse är att vårt utbildningsutbud präglas av professionsinriktade programutbildningar. En tredje innebörd är att det är helt självklart att i utbildning och forskning ta utgångspunkt i vår tids stora utmaning att åstadkomma en hållbar samhällsutveckling.

En ytterligare viktig sak att framhålla är att vetenskap för profession också innebär att det kritiska tänkandet, nyfikenhet och förmågan att problematisera, adelsmärken för akademin, används för att ifrågasätta etablerade förhållningssätt och arbetsmetoder i de organisationer vi samarbetar med. Samverkan präglad av öppenhet, förtroende för varandra och ett konstruktivt ifrågasättande av såväl teori som befintlig praxis är innebörden av vetenskap för profession. 

Återträff med kommuner

Under sensommaren och hösten genomförde högskolans ledning en rundresa till kommuner i Boråsregionen. Vi besökte också Alingsås och Varberg. Vi lyssnade till kommunernas aktuella situation, utmaningar och möjligheter. Vi beskrev våra utbildnings- och forskningsområden, exemplifierade vår tillämpningsorienterade forskning med initiativet Smart Textiles och redogjorde för utvecklingen inom projektet Simonsland, det vill säga det område till vilket vår Textilhögskola ska flytta och där vi ska etablera en unik miljö för innovation. Mottagandet var mycket positivt och vi bestämde en återträff när kommunbesöken var genomförda.

En sådan träff genomfördes på högskolan i måndags kväll med ett mycket lyckat resultat. Kommunerna var väl representerade och mötte företrädare för olika verksamheter inom högskolan. På grundval effektiva presentationer av pågående forsknings- och utvecklingsprojekt fördes diskussioner om gemensamma angelägenheter och hur kommunerna kan medverka i projekt av skilda slag. Många gav uttryck för uppfattningen att de aktivt vill vara med i etableringen av innovationsmiljön på Simonsland. Det vi gör på Simonsland är en angelägenhet för hela regionen.

Vi har nu etablerat synnerligen goda kontakter med ledningarna inom kommuner i vår närregion. Och många nya kontakter togs och etablerades under kvällen. Jag tror att det vi gjorde i måndags kväll är tämligen unikt. Vi känner en stark uppbackning från våra kommuner, men vi känner också ett stort ansvar för att svara upp mot de förväntningar som finns på oss att utveckla lärosätet och erbjuda bra utbildningar och viktig forskning för verksamhetsutveckling i näringsliv och offentlig verksamhet. Vi har också ett ansvar för att aktivt medverka i utvecklingen av innovationsmiljön i Boråsregionen. Det var en inspirerande kväll och en viktig del i vår verksamhetsutveckling.

Krönika: Nyfkenheten är en högskolas främsta tillgång

Det ställs ökade krav på högre utbildning och forskning, vi ska – som det numera heter – leverera.

Nyfkenheten är en högskolas främsta tillgång

Resultat av forskning är många saker

Jag har låtit mig inspireras av ett synsätt på forskning som innebär att mer än det som vi vanligtvis räknar som resultat också ska ses som resultat. Inom ramen för en forskningsstudie samlar vi in data, tolkar data, relaterar till teorier och rapporterar våra slutsatser. Det gängse synsättet är att vi betraktar slutsatserna som resultatet. Det är det vi kommit fram till som ska nyttiggöras.

Poängen med det alternativa synsättet är att även övriga delar i forskningsprocessen ska eller kan betraktas som resultat. Forskningsarbetet betyder att vi förstärker våra metodkunskaper, vi blir skickligare på att planera och genomföra datainsamling, vi blir bättre på att analysera och tolka data, vi blir mer förtrogna med tidigare resultat och teoribildning inom området. Förvärvade kunskaper i hela forskningsprocessen innebär en tillgångsökning för forskaren och forskargruppen.

Ett sådant betraktelsesätt på forskning vidgar perspektiven. Det gör oss uppmärksamma på vikten av att ta tillvara ett forskningsarbete på olika sätt, istället för att snabbt gå vidare till nästa studie exploaterar vi goda kvaliteter i den befintliga. Utifrån ett avnämarperspektiv så kan det vara många saker som intresserar, inte bara slutsatserna.

Synsättet är synnerligen relevant för ett lärosäte med ett flervetenskapligt forskningsideal. Ett resultat i sig är ju de gemensamma insikter som växer fram som en följd samarbete över disciplinära gränser och därigenom erhålls förutsättningar att beskriva och förklara framkomna resultat på ett nydanande vis.

100 dagar som rektor

« Äldre inlägg