Under sensommaren och hösten genomförde högskolans ledning en rundresa till kommuner i Boråsregionen. Vi besökte också Alingsås och Varberg. Vi lyssnade till kommunernas aktuella situation, utmaningar och möjligheter. Vi beskrev våra utbildnings- och forskningsområden, exemplifierade vår tillämpningsorienterade forskning med initiativet Smart Textiles och redogjorde för utvecklingen inom projektet Simonsland, det vill säga det område till vilket vår Textilhögskola ska flytta och där vi ska etablera en unik miljö för innovation. Mottagandet var mycket positivt och vi bestämde en återträff när kommunbesöken var genomförda.

En sådan träff genomfördes på högskolan i måndags kväll med ett mycket lyckat resultat. Kommunerna var väl representerade och mötte företrädare för olika verksamheter inom högskolan. På grundval effektiva presentationer av pågående forsknings- och utvecklingsprojekt fördes diskussioner om gemensamma angelägenheter och hur kommunerna kan medverka i projekt av skilda slag. Många gav uttryck för uppfattningen att de aktivt vill vara med i etableringen av innovationsmiljön på Simonsland. Det vi gör på Simonsland är en angelägenhet för hela regionen.

Vi har nu etablerat synnerligen goda kontakter med ledningarna inom kommuner i vår närregion. Och många nya kontakter togs och etablerades under kvällen. Jag tror att det vi gjorde i måndags kväll är tämligen unikt. Vi känner en stark uppbackning från våra kommuner, men vi känner också ett stort ansvar för att svara upp mot de förväntningar som finns på oss att utveckla lärosätet och erbjuda bra utbildningar och viktig forskning för verksamhetsutveckling i näringsliv och offentlig verksamhet. Vi har också ett ansvar för att aktivt medverka i utvecklingen av innovationsmiljön i Boråsregionen. Det var en inspirerande kväll och en viktig del i vår verksamhetsutveckling.