Vår devis är vetenskap för profession. Vårt ideal är att på vetenskaplig grund, med ett vetenskapligt förhållningssätt och med vetenskapliga metoder bedriva utbildning och forskning inriktad mot praktiken och professioner. Problem formuleras utifrån praktikens problem och i samspel med företrädare för det omgivande samhället. Med ett sådant ideal och med en kontinuerlig utveckling av samspelet med det omgivande samhället får lärosätet en tydlig profil i högskolelandskapet.

Vår inriktning har en rad olika betydelser. En sådan är att en flervetenskaplig ansats i utbildning och forskning är nödvändig och naturlig. Genom samarbete över traditionella ämnesgränser ges förutsättningar för att belysa och beforska praktiska problemställningar på ett allsidigt sätt och bidra till förändring och verksamhetsutveckling. En annan betydelse är att vårt utbildningsutbud präglas av professionsinriktade programutbildningar. En tredje innebörd är att det är helt självklart att i utbildning och forskning ta utgångspunkt i vår tids stora utmaning att åstadkomma en hållbar samhällsutveckling.

En ytterligare viktig sak att framhålla är att vetenskap för profession också innebär att det kritiska tänkandet, nyfikenhet och förmågan att problematisera, adelsmärken för akademin, används för att ifrågasätta etablerade förhållningssätt och arbetsmetoder i de organisationer vi samarbetar med. Samverkan präglad av öppenhet, förtroende för varandra och ett konstruktivt ifrågasättande av såväl teori som befintlig praxis är innebörden av vetenskap för profession.