Nobeldagen, och aktiviteter före och efter, är en manifestation av vetenskapens betydelse för samhällsutvecklingen. Visserligen är det önskvärt med mindre av persongalleri och högtidskläder och mer om hur vetenskapen kan bidra till att de stora utmaningarna kan bemästras. På vilket sätt de landvinningar som belönas bidrar till en hållbar samhällsutveckling borde vara mer i centrum.

På högskolan i Borås genomförde vi vår egen Nobeldag riktad till elever från gymnasieskolor i Boråsregionen. Jag hade förmånen att dela ut pris till det bästa projektarbetet under föregående läsår. I hård konkurrens gick priset till ett arbete med titeln Fjärilar i magen – en studie av de mänskliga emotionerna. Jag hade också förmånen att lyssna till mina kollegors föreläsningar om de sex prisen, de 13 pristagarna och deras insatser. Komplicerade frågor behandlades såsom universums expansion och hur överraskningar hanteras i ekonomiska kvantitativa modeller. Fredspristagarnas insatser belystes och Tranströmers tillgängliga, precisa och innehållsrika diktning illustrerades. Närheten mellan konst och vetenskap och mellan olika typer av vetenskaper framträdde tydligt. Det handlar om nyfikenhet, öppenhet och om att våga utmana etablerade föreställningar. 

En stark utbildnings- och forskningsmiljö innebär goda förutsättningar för framgångsrik forskning. En god organisation och profilering av verksamheten som innebär att resurser hanteras effektivt är väsentlig. Men nobelprisen 2011 ger oss ytterligare exempel på betydelsen av att ta tillvara sidospåren och den enskilde individens nyfikenhet och envishet.