Ekonomisk teori i kris – argument för nyfikenhetsbaserad forskning

Jag läser Skidelsky ”Mästarens återkomst”. Skidelsky är professor emeritus i nationalekonomi och verksam vid University of Warwick. Han är stor kännare av John Maynard Keynes.  Mästaren i titeln refererar således till Keynes och återkomst refererar till den omständigheten att Keynes teori om betydelsen av offentliga satsningar i lågkonjunkturer har fått en renässans och visat sig vara synnerligen relevant. Boken är en översiktlig beskrivning av Keynes teorier och gärning och ger en god bild av en av de ledande nationalekonomernas insatser och betydelse då och nu.

Men boken är också en beskrivning och analys av den finansiella oro som tog fart 2008 och som präglar samhällsutvecklingen idag. Skidelskys analys är en mycket häftig och kompromisslös kritik av de dominerande teorierna inom dagens nationalekonomi och mot de ledande nationalekonomerna. Jag fäster mig vid några saker. Den dominerande Chicagoskolan – sötvattensekonomerna – har gjort eller försöker göra nationalekonomi till en naturvetenskap. För att kunna räkna på ekonomiska samband och förutsäga utveckling krävs tydliga och enkla och därmed orealistiska antaganden om hur vi som individer beter oss. Slutsatserna blir följaktligen felaktiga och rekommendationerna ovederhäftiga.  Nationalekonomi är ingen naturvetenskap det är en moralvetenskap.

Skidelsky kommenterar också varför forskarna inte har ifrågasatt och problematiserat de beslut och åtgärder som politiker, myndigheter och banker fattat och vidtagit. Hans svar är att forskarna är så starkt integrerade i systemet och därigenom aktörer som vare sig kan eller vill ge perspektiv. Skidelskys resonemang visar på den stora betydelsen av oberoende och nyfikenhetsbaserad forskning som intresserar sig för de stora frågorna, problematiserar och samtidigt bidrar med förslag till alternativa tolkningar och strategier. Vetenskap för profession. 

1 kommentar

  1. bra sagt!!!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *