Budskapet är tydligt. Det kommer att ske ytterligare omfördelningar av utbildningsplatser mellan lärosäten i budgetpropositionen för 2013. Måsten för att undvika minskat anslag/takbelopp är att hålla en hög kvalitet, klara prövningar av examensrättigheter och ha ett gott sökttryck med många förstahandssökande. Men det är inte säkert att detta räcker för ett lärosäte med vårt innehåll och vår inriktning. Läkarutbildningen och utbildningen av civilingenjörer ska byggas ut och några sådana program har vi inte. Därav följer risk för minskat takbelopp hur framgångsrika vi än är i det vi gör. Vi behöver därför ha viss beredskap för ett minskat utbildningsuppdrag och noga överväga vilka prioriteringar som bör göras.

Samtidigt som en försiktighet nu präglar utvecklingen av grundutbildningen arbetar vi vidare med att söka examenstillstånd på forskarnivå och utveckla nya viktiga forskningsprogram baserade på närhet till fältet och flervetenskaplighet. All utbildning måste vara forskningsanknuten och den forskning vi bedriver ska vara utbildningsanknuten. Det är på det sättet vi bygger ett starkt lärosäte.

Vad gäller tilldelning till forskningen har vi gott hopp. Vår strategi för extern forskningsfinansiering ska ligga till grund för ett systematiskt och målinriktat arbete att finansiera de viktiga forskningsprogram som planeras och bedrivs vid lärosätet. En gemensam nämnare för dessa är hållbar utveckling. En annan positiv omständighet är att en ökad tilldelning till konstnärlig forskning i den kommande forsknings- och innovationspropositionen har nämnts och är en möjlighet. Det finns många goda argument för en sådan satsning från regeringen för utveckling av det nya fältet konstnärlig forskning. Vi fortsätter också att argumentera för en satsning på yngre nydanande forskningsmiljöer som är baserade på flervetenskaplighet och samverkan med professioner. Miljöer som bland annat finns vid och utmärker Högskolan i Borås.