Månad: februari 2012

Uthålligt företagande

Vad är det som förklarar att företag i Sjuhäradsregionen har en stor förmåga att hantera ekonomiska kriser och anpassa och utveckla verksamheten i förhållande till nya omständigheter? Den frågan var utgångspunkten för en studie av företagandet i regionen som startade 2008.  Ett flertal delrapporter har författats och publicerats och en slutrapport är nu i det närmaste klar. I studien uppmärksammas särskilt betydelsen av det förhållningssätt till företagande som utmärker regionen. En benämning på detta förhållningssätt är knalleandan. Frågan är om framgångsrikt företagande är på grund av eller trots knalleandan.

Vi hävdar i den kommande rapporten att framgången är på grund av förhållningssättet och pekar på några viktiga innebörder av förhållningssättet. Det finns en stark fokusering på kunden, kundens behov och en förmåga att reda ta på vad kunden vill ha. Det finns en stark drivkraft att klara sig själv och upprätthålla ett oberoende i förhållande omvärlden. En tredje egenskap är en tydlig kostnadsmedvetenhet. Tillsammans har dessa egenskaper gynnat anpassning och företagsutveckling. De förklarar ett uthålligt företagande, vilket också är den preliminära titeln på slutrapporten.

Förhållningssättet förefaller således ha gynnat företagsutveckling, men egenskaperna måste samtidigt problematiseras. Idealet att vara oberoende får inte ske på bekostnad av nödvändigt samarbete som kan skapa nya affärsmöjligheter. Kundorientering och kostnadsmedvetenhet får inte innebära hinder för investeringar och utveckling av affärsmodeller som stödjer en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Knalleandan är och har varit ett viktigt förhållningssätt, men behöver moderniseras för att möta nya utmaningar och en omvärld som är alltmer föränderlig och krävande.

Universitet i Västsverige

Västsverige är underförsörjt på forskningsresurser i en jämförelse med Stockholmsregionen och Skåneregionen. En risk är att den skillnaden kommer att öka ytterligare som en konsekvens av en förändrad lärosätesstruktur och begränsade satsningar i den kommande forskningspropositionen. Det är angeläget och ett utmärkt tillfälle nu när förändringens vindar blåser att föra fram idén om ett tredje universitetet i Västsverige. Ett lärosäte som utvecklar en egen och mer tillämpningsorienterad profil än de befintliga. Ett tredje universitet som kompletterar de befintliga skulle innebära ett starkare och mer konkurrenskraftigt Västsverige. Högskolan i Borås är beredd att ta ett ansvar i en sådan utvecklingsprocess.

Under alla omständigheter så är samarbeten med andra lärosäten viktiga för att utveckla och etablera starka miljöer. Det gagnar alla, att genom ökat samarbete mellan lärar- och forskargrupper, förstärka miljöerna och kanske finna unika verksamheter i kombinationen mellan lärosäten. Veckan som gått har jag delvis ägnat åt möten med företrädare för andra lärosäten och för avstämningar och diskussioner om gemensamma angelägenheter. Det har varit mycket givande. Nästa steg är att lära mer om varandra för att därefter övergå till handling och konkreta samarbeten.

Regional samverkan

En god regional samverkan är viktig för alla universitet och högskolor. En samverkan med företag och offentliga organisationer i lärosätets närhet befrämjar utbildning  och forskning. Det ger ett naturligt inflöde av viktiga problemställningar och aktuella omständigheter som kan studeras och användas i utbildningssammanhang. Samverkan innebär också att forskning bidrar till att ge perspektiv på utvecklingen i studerade organisationer och bidrar till verksamhetsförbättringar. Det handlar om samverkan till gagn för alla.

Vi har tagit initiativ av olika slag för att förstärka de regionala kontakterna och etablera fruktbara samarbeten inom olika områden. Den senaste i raden av aktiviteter genomfördes tidigare i veckan när 200 politiker kom till Högskolan för att ta del av presentationer av vår verksamhet och lyssna till och delta i paneldebatter kring hållbar utveckling och etablering av ett handelsinstitut – Swedish Institute for Innovative Retailing –  i regionen.

Vi känner oss hedrade och inspirerade av det stora intresset för vår verksamhet och kommer nu att gå vidare med olika aktiviteter för att konkretisera formerna för samarbetet. En aktivitet är att informera kommunledningar, näringslivsråd, näringslivsföreträdare och näringsidkare om innebörden och betydelsen av Science Park Borås. Vi har utarbetat en beskrivning av innehållet i en Science Park Borås och ser framemot att förmedla vår vision för en Science Park i Boråsregionen. En annan aktivitet handlar om att förmedla och diskutera en idé kring hur forskning om innovationer i offentlig sektor kan organiseras och finansieras.     

Stark STARK

Vår arbetsmarknadsdag kallas STARK-dagen och genomfördes häromdagen. Över 90 utställare var med och visade upp sina verksamheter för våra studenter. Det var nog snudd på rekord. Hursomhelst är det inte det som är viktigt utan kvaliteten på arrangemanget, och det blir hög kvalitet om våra studenter utnyttjar möjligheten, besöker montrarna och knyter kontakter. I år var det hög kvalitet. Det vimlade av studenter som nyfiket och engagerat sökte information och knöt kontakter inför anställningar och sommarpraktik. Många studentkontakter innebär att medverkande utställare, företag och förvaltningar, känner att det var mödan värt. Jag har bara hört positivt om STARK-dagen denna gång och sannolikt kommer alla 90 utställare tillbaka nästa år.  

Det är ett stort arbete att arrangera en arbetsmarknadsdag, men en självklarhet. Vi har erfarna medarbetare som vet hur det ska göras och vi har engagerade och kunniga studenter som medverkar i planering och genomförande. Den kombinationen är oslagbar och vi börjar nu planeringen inför 2013 och ska då om möjligt genomföra ett ännu bättre arrangemang.