Vad är det som förklarar att företag i Sjuhäradsregionen har en stor förmåga att hantera ekonomiska kriser och anpassa och utveckla verksamheten i förhållande till nya omständigheter? Den frågan var utgångspunkten för en studie av företagandet i regionen som startade 2008.  Ett flertal delrapporter har författats och publicerats och en slutrapport är nu i det närmaste klar. I studien uppmärksammas särskilt betydelsen av det förhållningssätt till företagande som utmärker regionen. En benämning på detta förhållningssätt är knalleandan. Frågan är om framgångsrikt företagande är på grund av eller trots knalleandan.

Vi hävdar i den kommande rapporten att framgången är på grund av förhållningssättet och pekar på några viktiga innebörder av förhållningssättet. Det finns en stark fokusering på kunden, kundens behov och en förmåga att reda ta på vad kunden vill ha. Det finns en stark drivkraft att klara sig själv och upprätthålla ett oberoende i förhållande omvärlden. En tredje egenskap är en tydlig kostnadsmedvetenhet. Tillsammans har dessa egenskaper gynnat anpassning och företagsutveckling. De förklarar ett uthålligt företagande, vilket också är den preliminära titeln på slutrapporten.

Förhållningssättet förefaller således ha gynnat företagsutveckling, men egenskaperna måste samtidigt problematiseras. Idealet att vara oberoende får inte ske på bekostnad av nödvändigt samarbete som kan skapa nya affärsmöjligheter. Kundorientering och kostnadsmedvetenhet får inte innebära hinder för investeringar och utveckling av affärsmodeller som stödjer en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Knalleandan är och har varit ett viktigt förhållningssätt, men behöver moderniseras för att möta nya utmaningar och en omvärld som är alltmer föränderlig och krävande.