Idag på Internationella kvinnodagen kan konstateras att vi fortfarande har en lång väg att vandra på vägen mot lika villkor för kvinnor och män. Orättvisor och ojämlikhet utmärker samhällen i stora delar av världen. Om vi ser till oss själva inom den akademiska världen finns fortfarande omständigheter som föreligger och som inte kan förklaras på annat sätt än att gamla strukturer och förhållningssätt styr. Obalanser i studenternas utbildningsval, obalanser i många av våra ledningar och en kraftig manlig dominans vad gäller innehavare av professurer är några exempel. Vi har anledning att även fortsättningsvis uppmärksamma obalanser, ställa oss frågan varför och agera för lika villkor, för individens skull och för en gynnsam samhällsutveckling baserad på att allas kompetens och engagemang ska tas till vara.
 
Med ett miljöledningssystem på plats på högskolan intensifierar vi nu arbetet med att i hela vår verksamhet integrera aspekter som tillsammans skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling, vilket inkluderar lika villkor. I utbildning och forskning ska samspelet mellan tekniska, ekonomiska och sociala faktorer behandlas och problematiseras och medvetenheten om de stora utmaningarna öka. Investeringar i miljöförbättringar måste ske parallellt med att skuldkriser hanteras och människors sociala villkor förbättras och utjämnas. De stora utmaningarna måste vara i fokus i vår verksamhet.