Forskningsanknytning av utbildning är en viktig innebörd av vetenskap för profession. Våra utbildningar ska ha kopplingar till etablerade teorier och till aktuell forskning inom området. I föreningen mellan teorier, ny kunskap och inflödet av praktiskt relevanta problemställningar sker en kontinuerlig kvalitetsutveckling av utbildningarna. För att över tid klara forskningsanknytning av utbildningarna fordras ökade resurser för forskning. Glädjande redovisar högskolan 2011 för första gången en omsättning inom forskningsverksamheten på över 100 Mkr. Men det räcker inte för att alla våra sex utbildnings- och forskningsområden långsiktigt ska ha en tillräckligt stark ekonomisk bas.

Vi arbetar nu på flera fronter för att åstadkomma förstärkning. En sådan front är den europeiska, det vill säga sjunde ramprogrammet och EU:s forskningsbudget för 2014-2020 benämnd Horizon 2020. Vi har sedan några år tillbaka intensifierat våra ansträngningar att lära mer om villkoren för EU-finansiering och intresset för att söka medel har ökat hos våra forskare. Vi behöver nu ta nästa steg och ännu mer aktivt söka kontakter och etablera nätverk och kanske också erbjuda oss att koordinera projekt. Det finns stora medel att söka i de avslutande utlysningarna inom det sjunde ramprogrammet, men framförallt är inriktningen på Horizon 2020 gynnsam för vår del. Satsning på studier av entreprenörskap, mindre och medelstora företag, innovationer i offentlig sektor och fokus på hur de stora samhälleliga utmaningarna ska hanteras är delar i programmets innehåll som lovar gott. 

Vi behöver stärka våra kunskaper om EU-finansiering men vi behöver också finna samarbetspartners i vår närhet som vi kan utveckla forskningsidéer med och formulera problemställningar till grund för arbetet med program och ansökningar. Vi för diskussioner med möjliga strategiska partners såväl forskningsinstitut som andra lärosäten. En annan viktig aktör med stor betydelse för samordning och stöd i uppbyggnaden av nätverk och forskningsprogram är Västra Götalandsregionen, som tagit initiativ och samlat lärosätena i regionen för gemensamma samtal om forskningssatsningar.