Nu har som bekant de första utbildningsutvärderingarna enligt den nya modellen publicerats. 189 utbildningar har utvärderats, varav 29 fått överbetyg och 41 underbetyg. Det är alldeles för tidigt att uttala sig om den samlade kvaliteten på högre utbildning utifrån de genomförda utvärderingarna. Vi får vänta och se hur utfallen blir, men kanske är de redovisade resultaten en indikator på kvaliteten, det vill säga tämligen många utbildningar behöver förbättras och tämligen få är av mycket hög kvalitet.

En annan sak är ju sedan om den nya utvärderingsmodellen, där en bedömning av examensarbetena är mycket central, mäter kvalitet på ett tillfredsställande sätt. Invändningarna är och har varit många. Bland annat att studenterna ska kunna mycket mer än det som återspeglas i examensarbetena och att hänsyn måste tas till studenternas förkunskaper och studievana. Förhoppningsvis tar bedömarna och Högskoleverket hänsyn till olika omständigheter som framkommer i självvärderingsrappporter och i redovisade uppfattningar och erfarenheter från studenter och tidigare studenter, men tyngdpunkten ligger på och kommer att ligga på examensarbetena. Visserligen är förutsättningarna olika, men slutresultaten måste vara likvärdiga och jämförbara. De kan tyckas vara orättvist men någon annan ordning kan inte råda.

En genomgång av genomförda utvärderingar visar att bedömargrupperna har lagt ned ett mycket stort arbete för att åstadkomma tillförlitlighet och det kommer att krävas lika stora insatser av kommande bedömare. Att fokusera på resultat är bättre än den starka fokus på förutsättningar som fanns i den tidigare modellen, där det absoluta bottennappet var bedömningen av ansökningar om att få utfärda civilekonomexamen. En ytterligare lärare i rätt deldisciplin kunde vara helt avgörande för tilldelning av examensrätt. En viktig aspekt är att om betyget bristande kvalitet tilldelas så finns möjligheter att åtgärda bristerna och redovisa detta inom ett år. Lärosätena kan då göra ett val att antingen avveckla utbildningen och prioritera andra program och ämnen eller att satsa på utbildningen och undanröja svagheter. Ett påpekande är vikten av att regeringen avstår från att minska takbeloppet på grundval av varningsflagg utan avvaktar med eventuella resursmässiga konsekvenser till dess att en slutgiltig bedömning finns.

En omständighet i sammanhanget är att modellen inte är i överensstämmelse med den modell som den europeiska utvärderingsorganisationen ENQA förordar. Högskoleverket är medlem i ENQA och vad eventuell kritik från ENQA kan komma att innebära återstå att se.

Två utbildningar vid vårt lärosäte omfattades av den första rapporten från Högskoleverket. Arbetsvetenskap erhöll omdömet hög kvalitet och psykologi mycket hög kvalitet. Stort tack och grattis till ansvariga och medverkande.