Regeringens proposition ”Forskarutbildning med profilering och kvalitet” öppnade, efter beslut i Riksdagen, för högskolor att efter prövning få tillstånd att utfärda examens på forskarnivå inom avgränsade områden. Bestämningen innebär att högskolorna ges möjlighet att erhålla examensrätt inom profilområden där ett tillräckligt djup finns. Samtidigt markeras i propositionen vikten av att områdena är nydanande, unika och befrämjar tvärvetenskap. Ett profilerings- och strategiarbete vid högskolan har inneburit att sex områden definierats och beskrivits. Samtliga sex områden har nu prövats och vi har erhållit examensrättigheter inom tre av dem. För området textil och mode har vi rättigheter för både generell vetenskaplig examen och konstnärlig examen. Egentligen bör vi uttrycka det som att vi har fyra examensrättigheter.

Vi fick tidigare i veckan besked om avslag för vår ansökan om examensrättigheter inom området Handel och IT. Vi har gjort bedömningen att området uppfyller de kriterier som uttalas i propositionen och i förordning och lag. Vi gjorde också när vi ansökte bedömningen att området hade samma styrka och höga kvalitet som de områden där vi tilldelats tillstånd. Bedömargruppen och universitetskanslern var emellertid av annan uppfattning. Två saker motiverar avslaget. Det ena är att vi inte kunnat påvisa att vi har ekonomisk styrka och uthållighet att över tid upprätthålla kvaliteten. Budgeten för forskarutbildningen är otydligt redovisad. Visserligen omnämns vikten av ekonomiska förutsättningar i propositionen, men hur vi använder våra tillgängliga resurser för forskarutbildning och forskning är en fråga som styrelsen för högskolan har att avgöra. Det borde enligt min uppfattning inte vara en central fråga för en bedömargrupp och för Högskoleverket. Det är märkligt att intentioner att öka lärosätenas autonomi förenas med att Högskoleverket hindrar oss att utveckla verksamheten enligt mål och strategier för att vi inte tilltros förmåga att disponera resurserna rätt.

Det andra motivet är att området inte är tillräckligt väl beskrivet och avgränsat. Denna motivering har använts tidigare vid bedömningar av ansökningar från olika lärosäten. Motiveringen är problematisk av flera skäl. Områdena ska vara nydanande och gärna tvärvetenskapliga. I det ligger att områdena är under utveckling och ett alltför starkt krav att det tydligt ska framgå avgränsningar mot andra områdena och ämnen är inte rimlig. Examensrättigheten och forskarutbildningen kommer att innebära att det nydanande området över tid kommer att formas och bli skarpare. Det är orimligt att fordra detta redan från start. Vi har arbetat mycket intensivt med frågan om vad området Handel och IT innefattar och vad vi vill åstadkomma med integration mellan delarna. Vi har inte lyckats övertyga bedömargruppen. Ett stort bekymmer i sammanhanget är emellertid frågan när ett område blir tillräckligt väl avgränsat och beskrivet. Risken är att  många hamnar i   återvändsgränder på grund av att bedömargrupper och Högskoleverket använder en motivering som är diffus. Det är ett hinder för utveckling av det som regeringen vill åstadkomma nämligen nydanande och tvärvetenskaplig forskning.

Vi har en stark och profilerad utbildning och forskning på Högskolan i Borås. Vi kommer nu när samtliga våra prioriterade områden är prövade fundera närmare på vilket som är nästa steg. Finns det möjligheter att inom ramen för de rättigheter vi har att bredda verksamheten och vilka samarbeten med andra lärosäten kan ytterligare utvecklas. Motgångar måste mötas med nya strategier allt i syfte att fortsätta utveckla utbildning och forskning vid högskolan.