Månad: juni 2012

Summering och sommar

Läsåret 2011/2012 har motsvarat alla förväntningar vad gäller intressanta utmaningar och intensitet. Vi bedriver en imponerande verksamhet vid Högskolan i Borås med starka utbildningsprogram med många förstahandssökande och god genomströmning. Vi har alltfler välutvecklade forskningsprogram inom de prioriterade områdena. En gemensam nämnare för många av programmen är en flervetenskaplig ansats och perspektivet hållbar utveckling. Vi har en effektiv stödverksamhet vars kvaliteter ytterligare kommer att öka med det angreppssätt som nu tagits med en samlad verksamhetsplan för hela stödverksamheten. Vi har utvecklat samverkan med organisationer i vår omvärld, med andra lärosäten och inte minst inom högskolan. Det är en nyckel till fortsatt framgång att omfattande samverkan sker inom lärosätet inom utbildning, forskning och stödverksamhet. 

För min egen del har några frågor dominerat. Den ena är vår roll och uppgift i ett föränderligt högskolelandskap. Jag har gjort bedömningen att det är viktigt att vara offensiv och försöka finna vägar i en situation där högskolor och nya universitet ifrågasätts och ekonomiska ramar minskar. Egentligen behöver inte vi göra något alls i sammanhanget. Vi är ett starkt lärosäte idag, men det är precis då som det är viktigt att agera. Det är viktigt att ställa frågan hur vi ska agera i den rådande situationen för att bli ännu bättre och därigenom undvika för starkt förändringstryck om några år när omfattningen på ungdomskullarna minskar och konkurrensen om forskningsmedel ytterligare tilltagit. Vi har lanserat idén att ett tredje universitet borde skapas och etableras i Västsverige. Vi äger inte frågan, men vi har i alla fall visat vad vi vill och att vi vill.

En annan fråga har handlat om etablering av en Science Park Borås. Arbetet har varit kopplat till Textilhögskolans flytt till Konstsilkes gamla fabriker. Vi har haft många och långa diskussioner med företrädare för Borås Stad. En struktur är nu klar med tre verksamhetsområden; Science Park Borås, Textile and Fashion Centre och Centrum för välfärdsstudier. Våra forskningsprogram kan naturligt sorteras in i de tre verksamhetsområdena och även de aktörer med vilka vi samarbetar inom områdena. Den enkla och tydliga strukturen befrämjar samverkan.

Under våren har de första resultaten från genomförda utbildningsutvärderingar blivit klara och publicerats. Synpunkterna på modellen och den starka betoningen på bedömning av de självständiga arbetena har varit många och en bearbetning och förfining är angelägen. Men nu är det den befintliga modellen som tillämpas. Sju av våra utbildningar har omfattats så här långt och resultat är att en utbildning har bedömts ha mycket hög kvalitet, fem hög kvalitet och en bristande kvalitet. Vi har redan rättat till svagheter i den utbildning som har bedömts ha bristande kvalitet och räknar med att omprövningen kommer att ge bedömningen hög kvalitet. Vi ska inte vara nöjda när vi har en utbildning med bristande kvalitet och vi ska inte jämföra oss med andra. Men låt oss ändå konstatera att vi ligger mycket väl till jämfört med de flesta andra jämförbara lärosäten.

En viktig händelse under året är också den framgångsrika certifieringen av vårt miljöledningssystem, ett bevis på hög kvalitet i vårt miljöarbete och en viktig bas för fortsatt arbete för en hållbar utveckling.

Det som ändå har dominerat läsåret är den spännande och viktiga vardagen med många möten inom högskolan vars syfte är att kontinuerligt förbättra verksamheten. Många frågor har retts ut under året, många kvarstår och nya kommer. Det finns ständigt nya utmaningar och ställningstagande som ska göras.

Nu tar jag paus från bloggandet fram till efter semestrarna såvida inte något särskilt händer som måste kommenteras. Vem vet, Almedalsveckan närmar sig och dags för utspel. Vi minns ju till exempel, även om vi borde glömt, Svenskt Näringslivs resonemang om onyttiga humanister och samhällsvetare. Återkommer således om det behövs.

Med det vill jag önska alla medarbetare och vänner en trevlig, avkopplande och inspirerande sommar

Björn Brorström

Rektor

Sommarlunch, styrelsemöte och kåren

Sommarlunchen på högskolan markerar en avslutning av läsåret även om många har en hel del kvar att ordna med innan det är dags för semester. Den sammanfaller med läsårets sista styrelsemöte. Sommarlunchen och läsårets sista styrelsemöte har också de senaste åren sammanfallit med studentkårens avslutningsvis fest ”Tack och hej”. Så den 14 juni var en speciell dag.

Det var många medarbetare som deltog i sommarlunchen med sill och potatis, jordgubbar och grädde. Det var ett utmärkt tillfälle för mig att önska alla en trevlig sommar och semester, tacka för goda insatser under läsåret och alldeles särskilt understryka den positiva utvecklingen med ökat samarbete över områdes-, institutions- och ämnesgränser.

Styrelsemötet hade som huvudpunkt att sammanfatta och besluta om fortsättningen i vårt arbete med att stärka Högskolan i Borås i ett föränderligt högskolelandskap. Jag fick i uppdrag att i samråd med styrelseordföranden fortsätta utröna möjligheterna för oss att bli ett universitet. Vi har pekat ut några alternativa vägar och det handlar om att se vilka som är möjliga, hur dessa i så fall ska genomföras och med vilka konsekvenser. Vi är ett starkt lärosäte och klarar oss mycket väl själva. I ett sådant läge är det viktigt att pröva hur vi långsiktigt kan bli ännu bättre. Punkten om högskolelandskapet markerade en avslutning på en av de frågor som funnits med i styrelsearbetet under året samtidigt som en riktning för det fortsatta arbetet beslutades.  

Festen ”Tack och hej” på kåren markerar överlämningen från den avgående kårstyrelsen till den nya. Det är en trevlig tradition och det var en mycket trivsam och god middag och en möjlighet att tacka studenterna för engagemang och gott samarbetet under det gångna året. Vikten av en aktiv studentkår med representation i alla våra styrelser och nämnder kan inte nog understrykas. Studenternas perspektiv på vår verksamhet och studentinflytande på strategier och beslut befrämjar kvalitet i en vid bemärkelse och är av stor betydelse för en fortsatt gynnsam utveckling.

Satsning på Horizon 2020

Vi har fortfarande förhoppningar om att höstens forskningsproposition kommer att stödja nydanande, tillämpad och flervetenskaplig forskning med goda förutsättningar att leda till innovationer och verksamhetsutveckling i näringsliv och offentlig verksamhet. Vi har också förhoppning om, eller snarare räknar med, särskilda medel till konstnärlig forskning och resurser för uppbyggnad av forskarutbildning inom det konstnärliga området. Tillsammans med Göteborgs universitet och Lunds universitet är Högskolan i Borås ett av de lärosäten som har rättigheter inom det nya området konstnärlig forskning.

I vilket fall som helst behöver vårt lärosäte stärka den externa forskningsfinansieringen. Vi har med tilltagande intresse och entusiasm sett framväxten av det kommande ramprogrammet inom EU. Benämningen på detta program, som är EU:s forskningsbudget för perioden 2014-2020, är Horizon 2020. Programmet består av tre grundpelare: Excellens, Industriellt ledarskap och De stora utmaningarna. Den tredje pelaren som också benämns Bättre samhälle har ett starkt fokus på samspelet mellan forskning och innovation. Här betonas vikten av att beforska och hantera energi- och klimatproblematiken och att lyfta fram att forskning ska bidra till att bygga det trygga och säkra samhället. Ett hållbarhetsperspektiv och ett innovationstänkande ska utmärka forskningen.

Innovationer i offentlig verksamhet handlar om att med ökad kvalitet möta den nya situationen med en åldrande befolkning med ett över tid allt större behov av omsorg och vård. Våra två forskningsprogram Välfärd, innovation och profession respektive Hemtjänst 3.0 är synnerligen intressanta och angelägna och förtjänar starkt stöd. De förefaller ligga helt rätt i förhållande till EU:s prioriteringar.

I syfte att lära mer om EU:s kommande forskningssatsningar har såväl ledningsgruppen som professorsgruppen varit Bryssel och träffat viktiga aktörer på plats. Tidigare i veckan genomfördes på högskolan ett seminarium som blev synnerligen välbesökt där våra vunna erfarenheter redovisades och innebörden av Horizon 2020 beskrevs.  Avslutningsvis presenterades hur företrädare för högskolans ledning ser på fortsättningen. Seminariet hade två syften dels att förmedla kunskap om EU-forskning, dels att vara en markering av att vi nu satsar på att bygga upp program och relationer för ansökningar inom Horizon 2020. Det kommer att finnas strategiska medel för ansökningar inom prioriterade områden. Det kommer att etableras ett utökat administrativt stöd till forskare och forskargrupper. Vi planerar också att genomföra presentationer i Bryssel för att sprida kunskap om vår forskning. Först ut blir Cluster 7 – Textile and Fashion Center.