Vi har fortfarande förhoppningar om att höstens forskningsproposition kommer att stödja nydanande, tillämpad och flervetenskaplig forskning med goda förutsättningar att leda till innovationer och verksamhetsutveckling i näringsliv och offentlig verksamhet. Vi har också förhoppning om, eller snarare räknar med, särskilda medel till konstnärlig forskning och resurser för uppbyggnad av forskarutbildning inom det konstnärliga området. Tillsammans med Göteborgs universitet och Lunds universitet är Högskolan i Borås ett av de lärosäten som har rättigheter inom det nya området konstnärlig forskning.

I vilket fall som helst behöver vårt lärosäte stärka den externa forskningsfinansieringen. Vi har med tilltagande intresse och entusiasm sett framväxten av det kommande ramprogrammet inom EU. Benämningen på detta program, som är EU:s forskningsbudget för perioden 2014-2020, är Horizon 2020. Programmet består av tre grundpelare: Excellens, Industriellt ledarskap och De stora utmaningarna. Den tredje pelaren som också benämns Bättre samhälle har ett starkt fokus på samspelet mellan forskning och innovation. Här betonas vikten av att beforska och hantera energi- och klimatproblematiken och att lyfta fram att forskning ska bidra till att bygga det trygga och säkra samhället. Ett hållbarhetsperspektiv och ett innovationstänkande ska utmärka forskningen.

Innovationer i offentlig verksamhet handlar om att med ökad kvalitet möta den nya situationen med en åldrande befolkning med ett över tid allt större behov av omsorg och vård. Våra två forskningsprogram Välfärd, innovation och profession respektive Hemtjänst 3.0 är synnerligen intressanta och angelägna och förtjänar starkt stöd. De förefaller ligga helt rätt i förhållande till EU:s prioriteringar.

I syfte att lära mer om EU:s kommande forskningssatsningar har såväl ledningsgruppen som professorsgruppen varit Bryssel och träffat viktiga aktörer på plats. Tidigare i veckan genomfördes på högskolan ett seminarium som blev synnerligen välbesökt där våra vunna erfarenheter redovisades och innebörden av Horizon 2020 beskrevs.  Avslutningsvis presenterades hur företrädare för högskolans ledning ser på fortsättningen. Seminariet hade två syften dels att förmedla kunskap om EU-forskning, dels att vara en markering av att vi nu satsar på att bygga upp program och relationer för ansökningar inom Horizon 2020. Det kommer att finnas strategiska medel för ansökningar inom prioriterade områden. Det kommer att etableras ett utökat administrativt stöd till forskare och forskargrupper. Vi planerar också att genomföra presentationer i Bryssel för att sprida kunskap om vår forskning. Först ut blir Cluster 7 – Textile and Fashion Center.