Läsåret 2011/2012 har motsvarat alla förväntningar vad gäller intressanta utmaningar och intensitet. Vi bedriver en imponerande verksamhet vid Högskolan i Borås med starka utbildningsprogram med många förstahandssökande och god genomströmning. Vi har alltfler välutvecklade forskningsprogram inom de prioriterade områdena. En gemensam nämnare för många av programmen är en flervetenskaplig ansats och perspektivet hållbar utveckling. Vi har en effektiv stödverksamhet vars kvaliteter ytterligare kommer att öka med det angreppssätt som nu tagits med en samlad verksamhetsplan för hela stödverksamheten. Vi har utvecklat samverkan med organisationer i vår omvärld, med andra lärosäten och inte minst inom högskolan. Det är en nyckel till fortsatt framgång att omfattande samverkan sker inom lärosätet inom utbildning, forskning och stödverksamhet. 

För min egen del har några frågor dominerat. Den ena är vår roll och uppgift i ett föränderligt högskolelandskap. Jag har gjort bedömningen att det är viktigt att vara offensiv och försöka finna vägar i en situation där högskolor och nya universitet ifrågasätts och ekonomiska ramar minskar. Egentligen behöver inte vi göra något alls i sammanhanget. Vi är ett starkt lärosäte idag, men det är precis då som det är viktigt att agera. Det är viktigt att ställa frågan hur vi ska agera i den rådande situationen för att bli ännu bättre och därigenom undvika för starkt förändringstryck om några år när omfattningen på ungdomskullarna minskar och konkurrensen om forskningsmedel ytterligare tilltagit. Vi har lanserat idén att ett tredje universitet borde skapas och etableras i Västsverige. Vi äger inte frågan, men vi har i alla fall visat vad vi vill och att vi vill.

En annan fråga har handlat om etablering av en Science Park Borås. Arbetet har varit kopplat till Textilhögskolans flytt till Konstsilkes gamla fabriker. Vi har haft många och långa diskussioner med företrädare för Borås Stad. En struktur är nu klar med tre verksamhetsområden; Science Park Borås, Textile and Fashion Centre och Centrum för välfärdsstudier. Våra forskningsprogram kan naturligt sorteras in i de tre verksamhetsområdena och även de aktörer med vilka vi samarbetar inom områdena. Den enkla och tydliga strukturen befrämjar samverkan.

Under våren har de första resultaten från genomförda utbildningsutvärderingar blivit klara och publicerats. Synpunkterna på modellen och den starka betoningen på bedömning av de självständiga arbetena har varit många och en bearbetning och förfining är angelägen. Men nu är det den befintliga modellen som tillämpas. Sju av våra utbildningar har omfattats så här långt och resultat är att en utbildning har bedömts ha mycket hög kvalitet, fem hög kvalitet och en bristande kvalitet. Vi har redan rättat till svagheter i den utbildning som har bedömts ha bristande kvalitet och räknar med att omprövningen kommer att ge bedömningen hög kvalitet. Vi ska inte vara nöjda när vi har en utbildning med bristande kvalitet och vi ska inte jämföra oss med andra. Men låt oss ändå konstatera att vi ligger mycket väl till jämfört med de flesta andra jämförbara lärosäten.

En viktig händelse under året är också den framgångsrika certifieringen av vårt miljöledningssystem, ett bevis på hög kvalitet i vårt miljöarbete och en viktig bas för fortsatt arbete för en hållbar utveckling.

Det som ändå har dominerat läsåret är den spännande och viktiga vardagen med många möten inom högskolan vars syfte är att kontinuerligt förbättra verksamheten. Många frågor har retts ut under året, många kvarstår och nya kommer. Det finns ständigt nya utmaningar och ställningstagande som ska göras.

Nu tar jag paus från bloggandet fram till efter semestrarna såvida inte något särskilt händer som måste kommenteras. Vem vet, Almedalsveckan närmar sig och dags för utspel. Vi minns ju till exempel, även om vi borde glömt, Svenskt Näringslivs resonemang om onyttiga humanister och samhällsvetare. Återkommer således om det behövs.

Med det vill jag önska alla medarbetare och vänner en trevlig, avkopplande och inspirerande sommar

Björn Brorström

Rektor