Hållbar utveckling är att klokt hantera ändliga resurser. Kommande generationer ska i jämförelse med nuvarande ges samma förutsättningar eller bättre för ett gott liv. Detta förutsätter att klimathotet, vår tids stora utmaning, bemästras. Vi överutnyttjar idag våra tillgångar och kommer om inget sker ha bristsituationer inom många områden. En långsiktighet i vårt sätt att hantera tillgängliga och begränsade resurser förutsätter en ekonomi i balans. Stora påfrestningar och tvära kast i de ekonomiska villkoren innebär risk för en tidvis alltför stark fokusering på ekonomi. Långsiktighet och god ekonomisk hushållning möjliggör nödvändiga satsningar i infrastruktur för att åstadkomma miljöförbättringar och sociala innovationer i syfte att uppnå lika villkor, trygghet och säkerhet för alla.

Hållbar utveckling är en process som bygger på en över tid allt större medvetenhet hos oss alla om det egna agerandets betydelse för hållbarhet. Universitetet och högskolor har en viktig uppgift i att medverka till att åstadkomma en ökad medvetenhet.

·         Genom forskning baserad på observationer, experiment och simuleringar klarläggs och sprids fakta om tillstånd och utveckling med särskilt fokus på klimat och miljö.

·         Genom beskrivning av risker som föreligger utifrån rådande omständigheter och dilemman som uppstår vid val av olika handlingsalternativ problematiseras hållbar utveckling. Insikten att risker och konsekvenser inte är entydiga utan komplexa förmedlas.

·         Genom att aktivt förena olika perspektiv uppstår nya kunskaper och insikter som berikar förståelsen för innebörden av hållbar utveckling. Uppdraget är att arrangera möten där teoretiker och praktiker träffas och där naturvetare, tekniker, samhällsvetare, humanister och konstnärer bryter och byter perspektiv.

Högskolan går nu i en fas efter certifiering av miljöledningssystemet där hållbar utveckling i hela dess vidd är i fokus. Utbildning och forskning ska göra skillnad för en gynnsam långsiktig utveckling och vi som organisation ska leva som vi lär.