Mitt uppdrag som rektor vid Högskolan i Borås är att verka för en utveckling av verksamheten och en över tid allt högre kvalitet på utbildning och forskning. Vi behöver för att bli långsiktigt starkare dels fortsätta expandera och utveckla kraftfulla miljöer, dels få till stånd en bättre balans mellan utbildning och forskning. För att åstadkomma detta i en situation där förutsättningarna förändras i form av färre presumtiva studenter, ökade kvalitetskrav och ökad konkurrens om forskningsmedel har vi argumenterat för ett tredje universitet i Västsverige, där vi skulle vara en del. Universitet innebär en ökad attraktionskraft, generella rättigheter att examinera på forskarnivå och möjligheter att utveckla kompletta utbildnings- och forskningsmiljöer. Det stödjer den utveckling vi vill se för högre utbildning och forskning i vår region och det stärker också lärosätesstrukturen i Västsverige, vilket är av såväl regionalt som nationellt intresse.

Ett sätt att nå universitetsstatus är att börja med att utveckla forskningen genom ett strategiskt forskningssamarbete med andra lärosäten. Vi startar nu en viktig diskussion med Högskolan i Skövde med syftet att definiera gemensamma styrkeområden och inledningsvis också att lägga fast en gemensam målbild för vad vi vill åstadkomma. Vi har också som en styrkefaktor i sammanhanget närheten till och samarbetet med de statliga forskningsinstituten SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Swerea IVF.

Jag har i uppdrag av styrelsen att utröna förutsättningarna för Högskolan i Borås att bli ett universitet. Det arbetet pågår nu. Jag är väl medveten om svårigheterna och den restriktiva inställning som regeringen har till att inrätta fler universitet. Men kan vi visa att det går att bygga starka internationella miljöer med ett ökat samarbete och att universitetsstatus baserat på ett samgående mellan flera lärosäten skulle innebära en gynnsam utveckling för regionen så har vi goda argument för att få vår sak ordentligt prövad. Det är gott så.