En åsikt som ofta framförs är att vi måste få till stånd ett mer differentierat högskolelandskap. Vi är för lika varandra, bedriver likartade utbildningar och forskar om och söker medel inom samma områden. Jag håller med om att vi borde profilera oss starkare och utveckla nydanande och unika områden och miljöer. En sådan utveckling förutsätter att lärosäten som vågar och har förutsättningar att utveckla starka och unika miljöer premieras och tilldelas resurser för att långsiktigt kunna befästa områdena. Den kommande forskningspropositionen kommer att innehålla satsning på rekrytering av internationella forskare och medel till riskprojekt. Utan att veta närmare om motiveringar och fördelningar så är inriktningen en möjlighet till ökad differentiering.

Jag vill också tydligt säga vad ett ändamålsenligt högskolelandskap inte är. Jag tror nämligen att en del av de aktörer som uttalar sig i frågan inte har samma tankar som jag utan menar att högskolor och kanske också de nya universiteten ska koncentrera sig på utbildning, förse universiteten med studenter till program på avancerad nivå och avstå från egen forskning. En sådan differentiering tror jag inte ett ögonblick på. Det skulle sänka kvaliteten på högre utbildning om aktiv forskning inte bedrivs på ett lärosäte. Det skulle också innebära färre antal program och projekt där nya vägar söks. Den disciplinära forskningen som utmärker äldre miljöer kommer i ännu mindre utsträckning att utmanas.

För att skapa en bas för en långsiktigt gynnsam utveckling av viktiga forskningsprogram byggda på nära samverkan med näringsliv, kulturliv och offentlig verksamhet behöver medel tillföras nydanande miljöer. En sådan utveckling är en nationell angelägenhet.