Månad: oktober 2012

HB-dagen

HB-dagen genomfördes tidigare i veckan. Det var sjätte gången och dagen blev synnerligen lyckad. Syftet med dagen är att sprida information och kunskap om den forskning som bedrivs vid vårt lärosäte. Beskrivningarna sorterades under högskolans tre fokusområden Centrum för välfärdsstudier, Textile and Fashion Center och Hållbar teknik och management.

Ett stort antal projekt beskrevs och dagen gav en mycket god bild av den inriktning och bredd som högskolans forskning har. Vi har i vårt profileringsarbete av forskningen definierat områden och genomfört strategiska satsningar för att utveckla och stärka utbildnings- och forskningsmiljöerna. Det är en nödvändig utveckling och profileringsarbete måste fortsätta. HB-dagen blev en illustration av att ett sådant arbete är förenligt med den enskilde forskarens drivkraft och behov av utrymme för att utveckla sin egen forskning. Det behöver inte alls finnas någon motsägelse i forskningsprofilering och den enskilde forskarens intresse. Vad det handlar om är att mötas över ämnesgränser och projekt och finna gemensamma intressen. HB-dagen är också en illustration över vikten av att veta mer om varandra. Nya insikter gjordes och nya kontakter etablerades. Gränsöverskridande samarbeten, inspirerade av möjligheten att finna nya sätt att studera och möta problem och fenomen, är grunden för en ytterligare förstärkning av forskningsverksamheten vid högskolan. Vi har en fördel i den närhet som finns på det mindre lärosätet och detta måste utnyttjas.

HB-dagen var också ett tillfälle för mig att kortfattat beskriva prioriteringar och satsningar i forsknings- och innovationspropositionen och i EU:s kommande forskningsbudget Horizon 2020. Vi hade gärna sett kraftigt ökade basanslag till högskolorna och får fortsätta argumentera för det. Vi välkomnar satsningen på konstnärlig forskning och tycker att flera av de utvalda satsningarna på forskning för näringsliv och samhälle är relevanta och intressanta för vårt lärosäte. I satsningen finns bland annat åldrande, hållbart samhällsbyggande och skogsråvara och biomassa.

Förändringstryck, högskolelandskap och strategi

Det är budgettider och runt om på universitet och högskolor diskuteras hur medel bäst ska fördelas utifrån förutsättningarna i budgetpropositionen för 2013. En del i arbetet är att skapa en budget i balans för 2013, en annan att planera för en långsiktig gynnsam utveckling baserat på de villkor och ramar som förväntas gälla och de möjligheter som finns för verksamhetsutveckling. För ett år sedan uttalade utbildningsministern mycket tydligt att omfördelningar av resurser kommer att ske och besvärliga tider väntade för många mindre och därför sårbara lärosäten. Idag är tonen något annorlunda. En besvärlig och tilltagande lågkonjunktur i kombination med starka statsfinanser gör att tillfälliga satsningar på utbildningsplatser sker 2013-2015 och i ett tal förra veckan som utbildningsministern gav talades om fler tillfälliga platser till högre utbildning och eventuellt fler nya ingenjörsplatser om den svaga konjunkturen biter sig fast med sysselsättningsproblem som följd. Nya satsningar är välkomna, nya tillfälliga platser är mer tveksamt, det hade naturligtvis varit bättre med fler permanenta platser till lärosäten och utbildningar med hög kvalitet och högt söktryck.

Även om förändringstrycket minskat något kvarstår att förändringar måste genomföras och för många lärosäten är situationen, allt annat oförändrat, besvärande 2016 när de tillfälliga platserna försvinner. Vi kommer att se strukturella förändringar drivna från lärosäten och på olika sätt stödda av regeringen. En utveckling som innebär 20 procent färre 19-24 åringar 2020 får naturligtvis konsekvenser för möjligheterna att upprätthålla de utbildningsvolymer som gäller idag.

Vi faller hyggligt väl ut 2016 framförallt i jämförelser med andra högskolor. Men även för vår del gäller att prioritera och profilera för att därigenom och öka kvalitet på utbildning och forskning och stärka högskolan. Vi har formulerat vad vi vill åstadkomma med uttrycket 60/40. En relation med 60 procent utbildning och 40 procent forskning möjliggör forskningsanknytning och en ökad stabilitet. Jag är väl medveten om att det är lång väg att vandra men det är ett tydligt sätt att uttrycka vår ambition. En steg i den riktningen är det forskningsstrategiska samarbete som vi diskuterar med Högskolan i Skövde och som vi verkar för att kunna starta upp redan nu under senhösten. En annan åtgärd som hänger samman med samarbetet i regionen är att tydligt definiera innebörden av ett strategiskt forskningsprogram och definiera vilka dessa är vid vårt lärosäte.

Avslutningsvis vill jag bara understryka att det mesta vi gör idag och kommer att göra är utbildning. Universitet och högskolor är utbildning och något annat mål än utbildningsexcellens ska vi inte ha.

Samtal om hållbar utveckling

Inför årets Fairtradefika har vår samordnare för hållbar utveckling och jag spelat in en film där vi samtalar om hållbar utveckling. Denna blogg är manuskriptet till filmen.
 
Björn: För ett år sedan var vi mitt inne i en utvecklingsprocess av vårt miljöledningssystem med sikte på certifiering. Nu är vi certifierade. Vad tycker du är den viktigaste poängen med att vi är certifierade?
 
Birgitta: Mest betydelsefullt är att vi har ett bra miljöledningssystem på plats och certifieringen visar att det håller god kvalitet. Men vi är inte klara. Vi behöver förbättra rutiner, öka inslagen av hållbar utveckling i utbildning och forskning och förankra arbetssätt i vår verksamhet.
 
Björn: Det är riktigt, det centrala är miljöledningssystemet som sådant och inte certifieringen, men det är ofrånkomligen så att en certifiering visar att vi är ett lärosäte som har hållbar utveckling i fokus. Vi är bara sex lärosäten i landet som är certifierade så vi är en förebild och det är aldrig fel att vara. När vi kommer att söka medel från Horizon 2020 är certifieringen viktig eftersom hållbar utveckling är så fokuserat i programmet. Men vi behöver gå vidare och vidga perspektiven.
 
Birgitta:  Vi behöver fokusera på hållbarhet och mera innefatta ekonomiska och sociala aspekter i våra resonemang. En hållbar utveckling är att samhällen och organisationer utmärks av socialt ansvarstagande och god ekonomisk hushållning och vi behöver resonera om dessa aspekter tillsammans med klimat och miljöfrågor.
 
Björn: Integration är svårt men viktigt. Det vi kan göra är att på olika sätt stimulera en fokus på hållbarhet och alla perspektiven genom att uppmärksamma goda exempel i vår verksamhet, utbildning, forskning och stödverksamhet. Vi har ett spännande år framför oss.
 
Birgitta: Jag håller med och vi får inte glömma bort vardagen, vikten av att vi alla beslutar och agerar hållbart i olika slags vardagssituationer. 

Bibliotekshögskolan 40 år

I morgon är det 40-årskalas på högskolan. Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan fyller år. Efter beslut i regering och riksdag förlades biblioteksutbildningen till Borås 1972. Utbildningen blev sedan i och med tillkomsten av utbildningsreformen 1977 en del av den nyinrättade Högskolan i Borås. Andra kan berätta historien om hur och varför verksamheten förlades till Borås, vilka strategierna var under uppbyggnaden och hur verksamheten i ett längre tidsperspektiv utvecklats till dagens moderna akademiska institution. 

Institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan är idag en komplett akademisk miljö. Kärnan i verksamheten är bibliotekarieutbildningen och ska så fortsätta att vara. Den svarar mycket väl mot innebörden av vår devis Vetenskap för profession, utbildningen är forskningsanknuten och har en stark professionsorientering. Parallellt med en kontinuerlig utveckling av bibliotekarieutbildningen har ämnet biblioteks- och informationsvetenskap formats och är idag ett brett humanistisk-samhällsvetenskapligt ämne som inrymmer många intressanta och viktiga fördjupningar. Studier kring lärande, kulturpolitik och management och informationssystem är exempel. Ett annat exempel är uppbyggnaden av program för blivande webbredaktörer och forskning inom området sociala media.

                                        

Bibliotekshögskolan har haft en god utveckling och har en stabil grund att stå på för en fortsatt utveckling av verksamheten. Jag vill uttrycka ett stort tack till nu verksamma och tidigare medarbetare på Bibliotekshögskolan för ett engagerat och framgångsrikt arbete med uppvisad förmåga att förena tradition med förnyelse. Jag vill också önska lycka till och är övertygad om att vi kommer att få se en fortsatt god utveckling av Bibliotekshögskolan med utbildningar av hög kvalitet och en framgångsrik forskningsverksamhet. Bibliotekshögskolan kommer att bidra till att förverkliga de höga ambitioner vi har för utvecklingen av vårt lärosäte.

Ledningens vecka – propositioner, målbild och strategi

I våras bestämde vi att avsätta tid i början av oktober för en ledningens vecka i syfte att säkra ordentligt med tid för att resonera igenom konsekvenserna av budgetpropositionen 2012. Det blev inte en hel vecka men nästan och ”veckan” visade sig vara synnerligen ändamålsenlig. Vi har haft rejält med tid att tillsammans i ledningsgruppen gå igenom vilka förutsättningarna är, konsekvenser för Högskolan i Borås och vilka förändringar och prioriteringar vi behöver göra. Att vi tillsammans resonerar om helheten och delarna, delarna och helheten ger grunden för prioriteringar och för kvalitetsutveckling i en situation där anslagen inte ökar som tidigare. Vi började dagarna med en målbild för vårt lärosäte och vi avslutade med en ny diskussion om målbild mot bakgrund av förda diskussioner och ökade insikter. Det fortsatta budgetarbetet är allt annat än enkelt, men vi har tillsammans lagt en god grund.

Ledningens vecka omfattade också ett stormöte där institutioner och enheters ledningsgrupper, högskolans ledning och kårstyrelsen möttes. Mot bakgrund av budgetpropositionen, kommande forsknings- och innovationspropositionen och konsekvenser för Högskolan i Borås diskuterade vi hur vi blir ett 60/40 lärosäte, det vill säga ett lärosäte med bättre balans mellan utbildning och forskning. Med 40 procents forskning möjliggörs forskningsanknytning av utbildningen, vi skapar kompletta miljöer och ökar kvalitet och stabilitet. 60/40 är ett bra sätt att uttrycka vad vi vill. Ett lärosäte med fokus på utbildning, med en omfattande forskning och kompletta akademiska miljöer. Det är lång väg att vandra men ett bra sätt att uttrycka ambitionen.