Månad: november 2012

Hållbart samhällsbyggande

En satsning sker nu inom högskolan på hållbart samhällsbyggande. Vi har utbildningar inom fastighets- och byggnadsområdet, vi har en stark och komplett utbildnings- och forskningsverksamhet inom resursåtervinning och vi prioriterar utbildning och forskning med perspektivet hållbar utveckling. Vi har goda förutsättningar att göra något riktigt bra. Satsningen stöds av den stiftelse som inrättats av Gunnar Ivarsson och som har som ändamål att stödja utbildning och forskning vid högskolan inom området hållbart samhällsbyggande. Gunnars insatser och engagemang är och har varit mycket betydelsefulla för oss.

Hållbart samhällsbyggande är flervetenskapligt och forskning och utveckling inom området förutsätter möten över disciplinära gränser. Hållbart samhällsbyggande handlar om teknik och ingenjörskonst i form av effektiva system för energi och återvinning. Det handlar om att bygga bostadsmiljöer som befrämjar trivsel och gemensamma aktiviteter och integration. Det handlar om att bygga med kvalitet och långsiktighet och tillhandahålla bostäder och lokaler till rimliga kostnader för brukarna.

Med fokus på hållbart samhällsbyggande ger vi oss i kast med frågan om urbanisering och städernas roll i samhällsutvecklingen. Den gröna vågen idag är att flytta till stan, bo nära arbetsplatsen och på det sättet minska transporter och negativ miljöpåverkan. Staden och stadslivet har fått ett eget värde. Många vill bo i stora städer, vilken stad det är spelar mindre roll det är pulsen, närheten, den kritiska massan och aktiviteterna som är det viktiga. Ett intressant forskningsområde är varför det är på detta viset, vilka problem som förtätningar för med sig och hur vi bygger en hållbar storstad. Och vad kan en stad som Borås lära av andra.

Bästa årsredovisning

Göteborg stad har Västsveriges bästa kommunala årsredovisning. Det har Kommunforskning i Västsveriges jury för bästa kommunala årsredovisning, i vilken jag har förmånen att vara ordförande, fastslagit. Motiveringsen är att årsredovisningen förmedlar en tillgänglig bild av stadens utveckling och situation och då inte minst av de ekonomiska förutsättningarna, den finansiella utvecklingen och den finansiella ställningen. Årsredovisningen är en förebild och inspirerar många andra kommuner att göra förbättringar av sina dokument. Det är just därför som tävlingar av det här slaget ska genomföras, de medverkar till att höja den samlade kvaliteten.

Årsredovisningen är det dokument där en genomgång sker av utvecklingen under föregående år. Årsredovisningen återger hur fördelat ansvar för verksamhet och ekonomi har genomförts och med vilka resultat och konsekvenser. En årsredovisning av hög kvalitet gagnar demokrati och effektivitet. Det är av yttersta vikt att redovisningen är genomarbetad, tillgänglig och öppen. Det är också av yttersta vikt att den ekonomiska redovisningen upprättas enligt de principer och regler som utgör god redovisningssed. Årsredovisningarna har en god kvalitet, men det finns brister i tillgänglighet och det finns oroväckande avvikelser på sina håll från god redovisningssed som försvårar bedömning och jämförelser över tid och jämförelser med andra.

En jury som årlig bedömer årsredovisningar och påtalar förtjänster och brister har en viktig uppgift och möjlighet att påverka utvecklingen av årsredovisningspraxis. Tävlingar är bra och Göteborgs stads årsredovisning är bra. Vinnaren annonserades för övrigt på den årligen återkommande KFi-dagen där en rad intressanta resultat från pågående och avslutad forskning med fokus på ledning, organisation och redovisning presenterades.

Budget 2013-

Högskolan i Borås är en av få högskolor som får ett ökat anslag under den kommande planeringsperioden, vilket är en bekräftelse på god kvalitet i verksamheten. Budgetpropositionen för 2013-2016 innebär för vår del en ökning av det totala basanslaget med tre procent, från 484 miljoner 2013 till 500 miljoner 2016. Av de 500 miljonerna avser 441 utbildning och 59 forskning. Ökningen är dock måttlig och täcker inte, allt annat oförändrat, den kostnadsökning som vi kommer att ha under perioden. Vi är i en situation där vi behöver effektivisera verksamheten. Ett sätt att möta utvecklingen och den måttliga ökningen av basanslagen är också att finna nya intäktskällor och öka den externa finansieringen av utbildning och forskning. Vi behöver bedriva mer uppdragsutbildning helt i enlighet med vår verksamhetsidé och idealet det livslånga lärandet. Vi behöver också bygga upp stora forskningsprogram med möjligheter till betydande extern finansiering. Det senare också för att åstadkomma en bättre balans mellan utbildning och forskning, från dagens 80:20 mot 60:40.

Vi har ett gott utgångsläge med en uppsättning utbildningsprogram av hög kvalitet och med ett gott söktryck. Det är av högsta prioritet att fortsätta utveckla programmen och ytterligare förstärka vår kvalitet och attraktionskraft. Detta kommer att kräva ett ökat samarbete över organisatoriska gränser för att ta vara kompetens och kapacitet från olika discipliner och ämnen. Hög kvalitet för studenterna handlar också om verksamhetsstödet och de förutsättningar för trivsel som staden som sådan erbjuder, med hög standard på studentboenden och aktiviteter av skilda slag. Att erbjuda den bästa fotbollen som spelas i landet är heller inte fel i sammanhanget.

Vår sektor och särskilt högskolorna är utsatta för ett betydande omvandlingstryck. Det handlar inte längre om expansion och nya utbildningsplatser och mera resurser utan om att effektivt och prioriterat använda de resurser vi har. Förändring av organisationen kan visa sig vara ett medel för en ännu mer ändamålsenlig hantering av de resurser vi förfogar över. Vi har som sagt ett gott utgångsläge och en viktig utvecklingsprocess framför oss.