Högskolan i Borås är en av få högskolor som får ett ökat anslag under den kommande planeringsperioden, vilket är en bekräftelse på god kvalitet i verksamheten. Budgetpropositionen för 2013-2016 innebär för vår del en ökning av det totala basanslaget med tre procent, från 484 miljoner 2013 till 500 miljoner 2016. Av de 500 miljonerna avser 441 utbildning och 59 forskning. Ökningen är dock måttlig och täcker inte, allt annat oförändrat, den kostnadsökning som vi kommer att ha under perioden. Vi är i en situation där vi behöver effektivisera verksamheten. Ett sätt att möta utvecklingen och den måttliga ökningen av basanslagen är också att finna nya intäktskällor och öka den externa finansieringen av utbildning och forskning. Vi behöver bedriva mer uppdragsutbildning helt i enlighet med vår verksamhetsidé och idealet det livslånga lärandet. Vi behöver också bygga upp stora forskningsprogram med möjligheter till betydande extern finansiering. Det senare också för att åstadkomma en bättre balans mellan utbildning och forskning, från dagens 80:20 mot 60:40.

Vi har ett gott utgångsläge med en uppsättning utbildningsprogram av hög kvalitet och med ett gott söktryck. Det är av högsta prioritet att fortsätta utveckla programmen och ytterligare förstärka vår kvalitet och attraktionskraft. Detta kommer att kräva ett ökat samarbete över organisatoriska gränser för att ta vara kompetens och kapacitet från olika discipliner och ämnen. Hög kvalitet för studenterna handlar också om verksamhetsstödet och de förutsättningar för trivsel som staden som sådan erbjuder, med hög standard på studentboenden och aktiviteter av skilda slag. Att erbjuda den bästa fotbollen som spelas i landet är heller inte fel i sammanhanget.

Vår sektor och särskilt högskolorna är utsatta för ett betydande omvandlingstryck. Det handlar inte längre om expansion och nya utbildningsplatser och mera resurser utan om att effektivt och prioriterat använda de resurser vi har. Förändring av organisationen kan visa sig vara ett medel för en ännu mer ändamålsenlig hantering av de resurser vi förfogar över. Vi har som sagt ett gott utgångsläge och en viktig utvecklingsprocess framför oss.