Vi behöver en starkare lärosätesstruktur i Västsverige. Det har varit utgångspunkten för Högskolan i Borås i de diskussioner som förts om ökat samarbete mellan lärosäten i Västsverige. En målbild är ett tredje universitet baserat på ett långtgående samarbete med det omgivande samhället och ett flervetenskapligt ideal för utbildning och forskning. Vikten av en starkare lärosätesstruktur betonas också av Västra Götalandsregionen som tagit initiativ i frågan och samlat ledningarna för lärosätena i regionen för diskussioner. Regionen har också utrett frågan och beskriver olika alternativ för en förändrad ordning. Ett sådant är en sammanslagning mellan de tre högskolorna i regionen som grund för ett nytt universitet. Högskolan i Väst har tydligt tagit ställning för att inte medverka i ett arbete med sikte mot en sammanslagning av lärosäten utan vill fortsätta vara ett autonomt lärosäte. Vi har i sammanhanget framhållit att en sammanslagning samtidigt måste innebära universitetsstatus för det nya lärosätet.

Med dessa utgångspunkter har vägar sökts för att starta en process mot att stärka det västsvenska högskolelandskapet. Ett första steg är ett forskningsstrategiskt samarbete mellan Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås. Syftet är att förena prioriterade områden vid de respektive lärosätena och därigenom skapa forskningsmiljöer som är nationellt ledande och internationellt erkända. Ledningarna vid de båda lärosätena har identifierat fyra teman där vi redan är starka och där vi tillsammans kan skapa förutsättningar för utvecklingskraft och excellens.

Västra Götalandsregionen har via Regionutvecklingsnämnden avsatt medel för finansiering av forskningssamarbetet och forskare vid de båda lärosätena har nu mötts för en första genomgång av vad som kan åstadkommas och utvecklas inom de fyra temana.

På ett heldagsseminarium den 17 januari presenterade forskare från de båda lärosätena inom de identifierade temana pågående forskning och funderingar kring angelägna frågor som behöver studeras. Ett stort engagemang uppvisades och vi fick lyssna till innehållsrika och välstrukturerade redovisningar. Presentationerna och resultat av gruppdiskussioner och avslutande gemensamma reflektioner ligger nu till grund för en mer preciserad ansökan till regionen. Det var en mycket intensiv och givande dag, som med all önskvärd tydlighet illustrerade kvaliteten på pågående forskning och möjligheterna i ett forskningsstrategiskt samarbete.

Det har tagit lite tid att ta oss från övergripande diskussioner om utveckling av lärosätesstrukturen till det konkreta samarbete som nu startar. Men nu är vi igång. Kanske har vi etablerat en modell som kan användas av andra för att utveckla och etablera samarbete. En intressant och viktig fortsättning följer. En öppenhet finns för andra att ta del av det vi gör och ansluta och medverka i ett forskningsstrategiskt samarbete i Västsverige.