Det kommer oroväckande signaler om att EU:s stora forskningssatsning uteblir. Den kommande sjuårsbudgeten benämnd Horisont 2020 förväntas få ungefär samma omslutning som föregångaren FP 7. Eftersom FP 7 har varit baktung och delat ut mer medel i slutet av perioden så kan konsekvensen bli en minskning i tilldelningen mellan avslutningen av FP 7 och starten på Horisont 2020. Det är ingen bra utveckling att satsningen på forskning trängs undan av fortsatta stora jordbrukssubventioner och brist på politiskt mod att utmana en tidigare ordning.

Extra bekymmersamt är att minskningen förväntas gå ut över satsningen på ”Better Society”, som handlar om att med ett flervetenskapligt angreppssätt studera och hantera det hållbara samhällets utmaningar och medverka till innovationer i företag och offentlig verksamhet. Om inte resurser tillförs och om politikerna inte tänker om blir Horisont 2020 inget annat än en fortsättning på FP 7, det vill säga FP 8. Trist.

EU-finansiering är trots allt en möjlighet. Som ett led i vår strävan efter att lära mera om hur ett lärosäte kan bli framgångsrikt i tilldelningen av medel från EU:s forskningsbudget besökte en mindre grupp från högskolan i veckan Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL). Det tekniska universitetet har haft en mycket god utveckling och blivit en alltmer framträdande forskningsaktör i Europa och med god tilldelning från EU:s forskningsfonder. Vi lät oss inspireras och imponeras. EPFL har en väl genomtänkt och implementerad modell för att hantera EU-projekt i olika faser. Forskarna ges en mycket god service, men krav ställs också på forskarna att ansvara för sitt projekt fullt ut i olika faser. Det är också forskarnas fulla ansvar att utveckla och etablera nätverken och att skriva ansökningarna.

Idag vet vi mycket om hur vi bör göra för att öka EU-finansieringen och kunskapen är bred i vår organisation. Nu måste vi diskutera hur och vad vi ska göra för att få ett ordentligt genombrott. Vi har EU-finansierade projekt idag, framförallt har forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap lyckats väl, men vi borde ha fler och våga ge oss in i att koordinera projekt som baseras på något av våra styrkeområden och på våra forskningsidéer och frågor. Låt oss hoppas att de medel vi kommer att söka är inom en rejält tilltagen ram för ”Better Society”.