Som ett led i utvecklingen och profileringen av högskolans verksamhet genomförs ett arbete som tar sin utgångspunkt i vårt varumärke. Personliga intervjuer har genomförts regionalt och nationellt och med olika slags intressenter till högskolans verksamhet. Intervjuerna ger tillsammans med enkäter till studenter, tidigare studenter, medarbetare och ungdomar som står inför val av utbildning en god förståelse för hur vi uppfattas. Det samlade materialet är ett mycket betydelsefullt underlag i diskussioner och beslut om hur vi bäst kommunicerar det vi gör och hur vi bäst når ut till våra avnämare.

Uppfattningarna varierar men den samlade bilden är att vi uppfattas som ett väl fungerande lärosäte. Många menar att vi är en profilerad högskola som klarar att upprätthålla en god kvalitet på hela verksamheten. Vi är välkända regionalt och lokalt men flera aktörer på den nationella nivån har vaga uppfattningar om vårt lärosäte och dess inriktning. Vi har inte nått ut med vår verksamhetsidé och behöver fundera på hur vi ändrar på detta. Det är inte bra att beslutsfattare på nationell nivå inte är välinformerade och kunniga om vår inriktning, kvalitet och profil.

En av intervjupersonerna delade in lärosätena i divisioner och menade att Högskolan i Borås låg högt upp i division tre som i övrigt omfattade andra högskolor med breda utbildningsuppdrag. Det är ett säkert ett gott betyg, men ingen i styrgruppen för varumärkesarbetet tyckte vid ett möte tidigare i veckan att det var särskilt intressant att vara ett topplag i en lägre division. Min uppfattning är att karakteristiken är alldeles för förenklad. Vi har naturligtvis inte den bredd och den omfattning på utbildning och forskning som de stora universiteten, men i det vi gör och fokuserar har vi samma höga kvalitet, kanske är vi till och med bättre inom många områden.

 

I regionen finns stora förväntningar från näringslivet att vi ska ta initiativ och bjuda in till högskolan. Det gör vi redan men vi kan göra ännu mera och göra det ännu bättre. Men det är viktigt att påpeka att vi har ett gemensamt ansvar för att stärka vår region och göra den konkurrenskraftig och i detta ligger ännu mera samarbete mellan högskola, näringsliv, kulturliv och offentlig verksamhet och initiativ från alla håll.