En gynnsam utveckling av en verksamhet förutsätter att nya och tydliga mål kontinuerligt formuleras mot vilka organisationen kan arbeta. Det kan handla om att höja kvaliteten, öka verksamhetens omfattning eller att använda tillgängliga resurser mer effektivt. Målen ska vara drivkrafter för förändring och förbättring och bidra till en långsiktig överlevnad.

En gynnsam verksamhetsutveckling förutsätter också en förmåga att anpassa verksamheten till förändrade förutsättningar. Det handlar om att i tid strategiskt omorientera utifrån nya villkor som kan innebära såväl möjligheter som begränsningar för den fortsatta utvecklingen. Anpassningen kan också vara att justera den målbild som är formulerad.

Vägarna och medlen för att åstadkomma gynnsam verksamhetsutveckling är många. Viktiga begrepp och egenskaper är i sammanhanget öppenhet, ansvarstagande och samarbete. Det hänger på den enskilde individen och individens engagemang och bidrag till utvecklingen. Min egen forskning kring vad som förklarar varför vissa organisationer är mer framgångsrika än andra har tydligt visat på betydelsen av det informella, det som sitter i väggarna. Värderingar, de vardagliga samarbetet och överenskommelser av olika slag är av stor betydelse. Formella arrangemang såsom styrprinciper, rekommendationer, regler och organisationsstruktur, kan antingen förstärka de goda egenskaperna eller vara hinder för utveckling.

I alla organisationer finns anledning att fråga sig på vilket sätt som formella konstruktioner möjliggör eller hindrar verksamhetsutveckling. En viss organisation är inget självändamål utan ett av flera medel för att åstadkomma det vi vill. Det finns anledning att konstruktivt pröva om det sätt som en organisation är konstruerad på bäst stödjer verksamhetsutveckling eller om det finns andra sätt att organisera för att nå mål och hantera utmaningar. Ett sådant arbete har nu initierats vid vårt lärosäte.

Även om kylan biter sig fast så är våren här med ljusa dagar och sol som värmer. Till våren hör också påsken och några dagars extra ledighet. Jag vill önska alla en god ledighet och en Glad Påsk!