Månad: april 2013

Två viktiga beslut och tack och välkommen

Den nuvarande styrelsen genomförde i går sitt sista styrelsemöte. I styrelsen som tillträder är tio av de 15 ledamöterna nya. Vi har haft en mycket väl fungerande styrelse med givande diskussioner om strategier och verksamhetsutveckling och en rad betydelsefulla beslut för högskolans utveckling har fattats av styrelsen under den gångna perioden.

På sitt sista styrelsemöte tog styrelsen två viktiga beslut som överlämnas till den nya styrelsen. Det ena beslutet var att Högskolan i Borås fortsatt aktivt ska arbeta för att nå universitetsstatus. Min uppfattning är att det fordras en starkare lärosätesstruktur i Västsverige. Ett tredje universitet som kompletterar specialiserade Chalmers och breda Göteborgs universitet är angeläget att utveckla och etablera. Våra ansträngningar och diskussioner har så här långt lett fram till ett forskningsstrategiskt samarbete med Högskolan i Skövde, delfinansierat av Västra Götalandsregionen. Samarbetet ger oss möjlighet att ytterligare utveckla våra styrkeområden och etablera synnerligen konkurrenskraftiga forskningsmiljöer. De här är en möjlighet för oss och ett led i uppbyggnaden av starkare forskning som i sin tur är en förutsättning för universitetsstatus.

Styrelsen fattade också beslut om att ge rektor i uppdrag att ge direktiv och besluta om hur det fortsatta arbetet med organisationsutvecklingen ska ske för att ta fram förslag på en organisationsstruktur som stödjer formulerade mål och som utgår från fastställda vägledande principer. Syftet med organisationsutvecklingsarbetet är helt enkelt att pröva om det finns andra sätt att organisera verksamheten än idag som bättre stödjer den målbild som är formulerad för högskolan. Målbilden är att med studenten i centrum etablera kompletta akademiska miljöer med en bättre balans mellan utbildning och forskning. Strävan är att vara ett lärosäte med 60 procent utbildning och 40 procent forskning, idag är relationen 80:20. Det finns många olika saker som kan göras för att nå målbilden, och en av dessa är att pröva om den organisationsstruktur vi har är den mest ändamålsenliga. Vi kommer att genomföra ett organisationsutvecklingsarbete som ska präglas av öppenhet och delaktighet. Vårt utgångsläge är gynnsamt med en väl fungerande verksamhet och god ekonomi, då finns det goda förutsättningar för ett konstruktivt utvecklingsarbete och för att finna en långsiktigt bra lösning.

Jag vill avslutningsvis tacka den avgående styrelsen för ett engagerat och värdefullt arbete och ett gott samarbete. Jag har känt ett mycket starkt stöd från styrelsen i min roll som rektor för högskolan. Jag vill hälsa den nya styrelsen välkommen. Många viktiga diskussioner och beslut väntar. Jag ser fram emot ett gott samarbete och en fortsatt gynnsam utveckling av vårt lärosäte

Hållbar utveckling och föredömliga kurser

Tidigare i veckan genomfördes ledningens genomgång som är ett moment inom vårt systematiska hållbarhetsarbete och en del i vårt miljöledningssystem. Systematiskt avhandlades måluppfyllelse, avvikelser, risker och vilka åtgärder cheferna för våra institutioner och enheter nu kan och bör vidta för att nå måluppfyllelse vid utgången av 2013. En mycket väsentlig del i vårt miljöledningssystem är bedömning av förekomsten av hållbar utveckling i utbildning och forskning, allt i syfte att öka förekomsten. Vi arbetar med metodutveckling för att skapa incitament för integrering av hållbarhet i forskning och utbildning och för att kunna mäta och bedöma. Ledningens genomgång satte fokus på viktiga avvikelser och utvecklingsfrågor. Ledningens genomgång visade att vi har ett mycket väl fungerande miljöledningssystem.

En bekräftelse på detta är också den bedömning av myndigheters miljöledningsarbete som Naturvårdsverket gör och som publicerades den 15 april. Vi fick full pott, det vill säga 15 poäng av 15 möjliga. En ytterligare och särskild bedömning av miljöpolicyn, miljömål och måluppfyllelse gav oss nio poäng av tio möjliga. Tillsammans med Göteborgs universitet är vi det lärosäte som får högst poäng totalt, 24 av 25. Vårt beslut för några år sedan att satsa på certifiering av miljöledningssystemet och därigenom få en tidplan för utvecklingsarbetet är en bidragande förklaring till utveckling och framgångsrik implementering av vårt system. En annan och mycket betydelsefullare förklaring är ett kvalificerat och målmedvetet arbete av samordnaren för hållbar utveckling Birgitta Påhlsson och hennes medarbetare.

Högskolan har nu varit miljöcertifierade i ett år och detta uppmärksammades i veckan med ett särskilt evenemang i vårt vardagsrum. En del i evenemanget var utdelning av diplom till kursansvariga för de kurser som efter nominering och bedömning visat sig svara mot de krävande kriterier som ställts upp av Referensgruppen för hållbar utveckling. Av åtta nominerade kurser kom tre över ribban som är lagd på en hög nivå. Dessa kurser är Systemutvecklare – roller, miljöer och praktik, Hållbar textil utveckling och Läraren och demokratin. Tre kurser som på ett föredömligt sätt enligt upprättade kursplaner integrerar perspektiv på hållbar utveckling och problematiserar fenomenet. Dessa tre kurser kan nu tjäna som förebilder och medverka till att driva utvecklingen. Nästa diplomering kommer att ske under vår hållbarhetsvecka i september.

Ranking och kvalitet

I helgen publicerades universitetsrankingen Urank. Rankingen har utöver några artiklar i Dagens Nyheter, som först hade tillgång till materialet, inte föranlett särskilt stor uppmärksamhet. Få verkar bry sig särskilt mycket vilket förklaras av vetskapen om att rankingen inte är någon mätning av kvalitet. Den är framförallt en beskrivning av hur mycket resurser som lärosätena förfogar över, ju resursrikare desto högre upp på listan. Detta bekräftas också av en av upphovsmännen som kommenterar rankingen i några av de publicerade artiklarna.

Vår placering är 21 av 29 lärosäten. Vi har tappat några placeringar sedan föregående år då vi gick upp några placeringar. Vi rör oss runt plats 20 och skillnaderna mellan lärosätena är hårfin. Det finns många invändningar mot hur mätningen görs och de faktorer som ingår men det finns ingen större anledning att närma analysera och kommentera brister. Låt oss betrakta rankingen mest som kuriosa och koncentrera oss på andra och viktigare sätt som kvalitet bedöms på.

Universitetskanslerämbetet fortsätter att bedöma resultat i utbildningen genom fokuseringen på kvaliteten på de självständiga arbetena. Detta är en metod som kan förbättras, men som är bra mycket bättre än tidigare modeller som fokuserat på input och processer. Kvalitetstilldelning av forskningsmedel sker utifrån omfattningen på extern forskningsfinansiering, publicering och citering. Även denna modell kan förbättras så att kvalitet fångas bredare. Ett sådant arbete har också påbörjats på regeringens uppdrag inom Vetenskapsrådet och Vinnova. På vårt eget lärosäte arbetar vi med utvecklingen av modeller och metoder för att säkra och utveckla kvalitet.

Vi behöver utveckla de modeller vi använder så att kvalitet säkras och så att examensrättigheter och resurser tilldelas utbildning och forskning som är av hög kvalitet. Vi behöver inga rankingar som baseras på variabler som inte fångar kvaliteten.

Betydelsen av samverkan och nya samarbetsprojekt

Samverkan inom lärosätet som stärker utbildning och forskning och som stödjer utveckling av flervetenskapliga frågeställningar och miljöer är av stor betydelse för hög kvalitet och unicitet. Vi måste fullt ut nyttja den fördel som det innebär att vara ett mindre lärosäte med närhet mellan olika discipliner. Med den utgångspunkten utvecklar och etablerar vi starka utbildnings- och forskningsmiljöer. Vi kan aldrig och ska inte heller erbjuda den bredd som ett klassiskt universitet har, men i det utbud vi har finns samma möjligheter till och krav på excellens som gäller för stora bredduniversitet och forskningsuniversitet.

Vår profil är flervetenskap med innebörden att problemställningar definieras utifrån samhälleliga utmaningar och organisationers problem. Omfattande samverkan med hög kvalitet med verksamheter och organisationer i vår omvärld är en annan betydelsefull omständighet för utveckling av excellens.

 

Vi har många goda exempel på samverkan och vi har nyligen etablerat nya samarbeten. Ett är Partnerskap för hållbar stadsutveckling där syftet är att tillsammans med Borås Stad, Borås energi och miljö och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut skapa förutsättningar för utveckling av en stadsdel i Borås där hållbarhet är utgångspunkten. Särskilt handlar det om sociala innovationer för att skapa en icke segregerad stadsdel med stor attraktions- och utvecklingskraft.

Ett annat nytt och aktuellt samarbetsprojekt är med SÄS Södra Älvsborgs Sjukhus. Tidigare i år undertecknades ett samarbetsavtal av sjukhusdirektören och mig som nu har konkretiserats i tre projekt där kontaktpersoner och medverkande är utsedda från våra båda organisationer. Projekten är Organisationsmodeller/affärsmodeller, Vårdrummets funktioner och funktionalitet samt Inkludering/patientens delaktighet. Till dessa disciplinövergripande projekt kommer några redan etablerade projekt och potentiella projekt som baseras på samarbete mellan en enskild institution eller forskningsmiljö hos oss och verksamma inom sjukhuset. Jag ser mycket positivt på samarbetet som har stor potential och som också kan tjäna som modell för samarbete med andra offentliga och privata organisationer.