Tidigare i veckan genomfördes ledningens genomgång som är ett moment inom vårt systematiska hållbarhetsarbete och en del i vårt miljöledningssystem. Systematiskt avhandlades måluppfyllelse, avvikelser, risker och vilka åtgärder cheferna för våra institutioner och enheter nu kan och bör vidta för att nå måluppfyllelse vid utgången av 2013. En mycket väsentlig del i vårt miljöledningssystem är bedömning av förekomsten av hållbar utveckling i utbildning och forskning, allt i syfte att öka förekomsten. Vi arbetar med metodutveckling för att skapa incitament för integrering av hållbarhet i forskning och utbildning och för att kunna mäta och bedöma. Ledningens genomgång satte fokus på viktiga avvikelser och utvecklingsfrågor. Ledningens genomgång visade att vi har ett mycket väl fungerande miljöledningssystem.

En bekräftelse på detta är också den bedömning av myndigheters miljöledningsarbete som Naturvårdsverket gör och som publicerades den 15 april. Vi fick full pott, det vill säga 15 poäng av 15 möjliga. En ytterligare och särskild bedömning av miljöpolicyn, miljömål och måluppfyllelse gav oss nio poäng av tio möjliga. Tillsammans med Göteborgs universitet är vi det lärosäte som får högst poäng totalt, 24 av 25. Vårt beslut för några år sedan att satsa på certifiering av miljöledningssystemet och därigenom få en tidplan för utvecklingsarbetet är en bidragande förklaring till utveckling och framgångsrik implementering av vårt system. En annan och mycket betydelsefullare förklaring är ett kvalificerat och målmedvetet arbete av samordnaren för hållbar utveckling Birgitta Påhlsson och hennes medarbetare.

Högskolan har nu varit miljöcertifierade i ett år och detta uppmärksammades i veckan med ett särskilt evenemang i vårt vardagsrum. En del i evenemanget var utdelning av diplom till kursansvariga för de kurser som efter nominering och bedömning visat sig svara mot de krävande kriterier som ställts upp av Referensgruppen för hållbar utveckling. Av åtta nominerade kurser kom tre över ribban som är lagd på en hög nivå. Dessa kurser är Systemutvecklare – roller, miljöer och praktik, Hållbar textil utveckling och Läraren och demokratin. Tre kurser som på ett föredömligt sätt enligt upprättade kursplaner integrerar perspektiv på hållbar utveckling och problematiserar fenomenet. Dessa tre kurser kan nu tjäna som förebilder och medverka till att driva utvecklingen. Nästa diplomering kommer att ske under vår hållbarhetsvecka i september.