Den nuvarande styrelsen genomförde i går sitt sista styrelsemöte. I styrelsen som tillträder är tio av de 15 ledamöterna nya. Vi har haft en mycket väl fungerande styrelse med givande diskussioner om strategier och verksamhetsutveckling och en rad betydelsefulla beslut för högskolans utveckling har fattats av styrelsen under den gångna perioden.

På sitt sista styrelsemöte tog styrelsen två viktiga beslut som överlämnas till den nya styrelsen. Det ena beslutet var att Högskolan i Borås fortsatt aktivt ska arbeta för att nå universitetsstatus. Min uppfattning är att det fordras en starkare lärosätesstruktur i Västsverige. Ett tredje universitet som kompletterar specialiserade Chalmers och breda Göteborgs universitet är angeläget att utveckla och etablera. Våra ansträngningar och diskussioner har så här långt lett fram till ett forskningsstrategiskt samarbete med Högskolan i Skövde, delfinansierat av Västra Götalandsregionen. Samarbetet ger oss möjlighet att ytterligare utveckla våra styrkeområden och etablera synnerligen konkurrenskraftiga forskningsmiljöer. De här är en möjlighet för oss och ett led i uppbyggnaden av starkare forskning som i sin tur är en förutsättning för universitetsstatus.

Styrelsen fattade också beslut om att ge rektor i uppdrag att ge direktiv och besluta om hur det fortsatta arbetet med organisationsutvecklingen ska ske för att ta fram förslag på en organisationsstruktur som stödjer formulerade mål och som utgår från fastställda vägledande principer. Syftet med organisationsutvecklingsarbetet är helt enkelt att pröva om det finns andra sätt att organisera verksamheten än idag som bättre stödjer den målbild som är formulerad för högskolan. Målbilden är att med studenten i centrum etablera kompletta akademiska miljöer med en bättre balans mellan utbildning och forskning. Strävan är att vara ett lärosäte med 60 procent utbildning och 40 procent forskning, idag är relationen 80:20. Det finns många olika saker som kan göras för att nå målbilden, och en av dessa är att pröva om den organisationsstruktur vi har är den mest ändamålsenliga. Vi kommer att genomföra ett organisationsutvecklingsarbete som ska präglas av öppenhet och delaktighet. Vårt utgångsläge är gynnsamt med en väl fungerande verksamhet och god ekonomi, då finns det goda förutsättningar för ett konstruktivt utvecklingsarbete och för att finna en långsiktigt bra lösning.

Jag vill avslutningsvis tacka den avgående styrelsen för ett engagerat och värdefullt arbete och ett gott samarbete. Jag har känt ett mycket starkt stöd från styrelsen i min roll som rektor för högskolan. Jag vill hälsa den nya styrelsen välkommen. Många viktiga diskussioner och beslut väntar. Jag ser fram emot ett gott samarbete och en fortsatt gynnsam utveckling av vårt lärosäte