Månad: maj 2013

Möte med politiker om styrkor, utmaningar och behov

Tidigare i veckan träffade ledningen på högskolan riksdagspolitiker och kommunpolitiker i vår region. Vid mötet redovisades nuläget för Högskolan i Borås. Vi har bra söktryck med många förstahandssökande, ökade forskningsresurser och ett antal intressanta samarbetsprojekt med stor utvecklingspotential. Ett av dessa är det forskningsstrategiska samarbetet med Högskolan i Skövde, ett annat är samarbetet med Södra Älvsborgs Sjukhus kring ett antal olika frågeställningar för utveckling av verksamhet, ledning och styrning. Ett tredje är partnerskapet Hållbar stadsutveckling där vi arbetar tillsammans med Borås Stad och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Mycket är positivt och vi har ett gott utgångsläge för att möta de omvärldsförändringar som sker och närma oss den målbild vi har ställt upp. Men det finns omständigheter som begränsar oss i vår ambition att utveckla lärosätet. En sådan är att regeringen i sin tilldelning inte ser de särskilda kvaliteter som lärosätena har. För vår del handlar detta bland annat om medel till konstnärlig forskning och rättigheten att genomföra och räkna av fler platser inom design. Vi har byggt upp en verksamhet inom textil design och modedesign som vid prövning har visat sig vara av hög kvalitet. Vi har en komplett verksamhet med examensrättigheter på forskarnivå. Vi har klarat denna uppbyggnad med små medel och har nu möjlighet att verkligen skapa en stark och internationellt konkurrenskraftig miljö inrymd på vårt samlade campus som blir verklighet efter sommaren. Det som behövs för att ta nästa steg är att vi får ersättning för det vi gör inom designområdet och att vi tilldelas resurser till forskning i samma omfattning som de konstnärliga högskolorna i Stockholm, som ju till skillnad från oss inte har rättigheter att examinera på forskarnivå. Detta var ett av våra budskap till våra inbjudna gäster.  Det är viktigt att de stödjer oss i vår strävan att stärka finansieringen av det konstnärliga området och utbildnings- och forskningsmiljön textil och mode.

Ett annan omständighet som vi uppmärksammade är att vi i Västsverige är underförsörjda med statliga basanslag till forskning i jämförelse med Stockholmsregionen. Det måste påtalas från många håll och vi har också ett stort ansvar i frågan från universitet och högskolor. Vi behöver ha en gemensam linje och driva frågan utifrån ett västsvenskt perspektiv. Vi behöver samarbeta mera på alla nivåer. Jag välkomnar fler initiativ från Västra Götalandsregionen kring regional samverkan och uppbyggnad av starka kluster utifrån regionala förutsättningar och universitets- och högskolors styrkeområden.

Vi förde en bra diskussion som också kom att handla om vård och skola och utmaningen att klara den framtida försörjningen av arbetsmarknaden. Vi har stora utbildningar av hög kvalitet inom de båda områdena, något vi ska värna i vår fortsatta utveckling. Ett led i detta är att successivt öka forskningsanknytningen av utbildningarna, vilket är helt i linje med att utvecklas mot ett 60:40 lärosäte, det vill säga 60 procent utbildning och 40 procent forskning, idag är relationen 80:20.

Det var en givande eftermiddag/kväll. Vi kommer fortsättningsvis med regelbundenhet att bjuda in till träffar för att informera men framförallt för att få diskutera våra utmaningar, vår målbild och våra strategier.

Hållbar stad

Vi vill tillsammans med Borås Stad och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut bygga den hållbara stadsdelen. Ett område med plats för uppemot 2000 lägenheter, ett allaktivitetshus för invånare och studenter, grönområden och med Viskan flytande från norr till söder genom området finns att tillgå för utveckling. Området benämns preliminärt Nedre Norrby och förbinder centrala staden med stadsdelen Norrby som är en del av 1960-talets miljonprogram. En utbyggnad skulle innebära möjligheter till en integrerad stadsdel alldeles i kanten av stadens centrum, femhundra meter ifrån stadsbrunnen.

Borås Stad äger marken och politiska beslut i många instanser och på många nivåer måste fattas för att visioner och förhoppningarna ska bli verklighet. Med den utgångspunkten arbetar vi tillsammans för att åstadkomma de goda lösningarna. Borås Stad tillskjuter kompetens inom arkitektur och planfrågor, SP ett stort tekniskt kunnande för att bygga energieffektivt och miljövänligt och vi en vetenskaplig bredd och särskild kompetens och kunskap inom områdena material och resursåtervinning. Vi har också kapacitet att öka omfattningen på vår utbildnings- och forskningssamverkan inom hållbar stadsutveckling. Tillsammans fångar vi många dimensioner i det som benämns hållbar utveckling.

Det är lång väg att vandra och många hinder på vägen mot att den hållbara stadsdelen Norrby är verklighet. Det är viktigt att börja nu och det finns mycket kunskaper som kan utvecklas i den process som startar. Vi kan lära mer om hur vi kan bygga ekonomiskt och energieffektivt och hur miljöer kan stödja integration och lokal verksamhetsutveckling. Det offentliga har en stor betydelse och ansvar för att skapa mötesplatser, men det är också nödvändigt att området attraherar och stödjer entreprenörer och nyföretagande.

Tidigare i veckan presenterade vi visioner, förväntningar och planer för civil- och bostadsministern Stefan Attefall. Vi började med informationer om högskolan och staden, vi fortsatte med ett besök i vårt biokemiska laboratorium där vi bland annat fick se en biogasanläggning i miniformat som utvecklats av företaget FOV och som använder vår teknik för framställning av biogas. Därefter  promenerade vi från högskolan genom nedre Norrby till Mötesplats Norrby där vi avslutade med en lunchbuffé med somaliska specialiteter, mycket gott och välsmakande. Jag hoppas och tror att ministern och medarbetare tyckte det var en givande dag och att de såg stora möjligheter i det staden vill åstadkomma med renovering av Norrby och utbyggnad av Nedre Norrby. Satsningen och utvecklingen av stadsdelen Norrby kan bli ett mönsterområde för en hållbar stad.  

Nya styrelsen har sammanträtt

Den 25 april fattade den avgående styrelsen för högskolan beslut om att vi ska fortsätta att verka för universitetsstatus och att ett organisationsutvecklingsarbete ska påbörjas. En ny styrelse har nu tillträtt med tio nya ledamöter av styrelsens 15. Det första styrelsemötet genomfördes tidigare i veckan. Under en heldag informerade vi från ledningen om högskolesektorn, vårt lärosätes historik och utveckling, vårt läge just nu och våra utmaningar. I presentationerna och diskussionerna motiverades våra universitetsambitioner och betydelsen av ett organisationsutvecklingsarbete för att pröva om och hur organisationsstrukturen bör förändras för att hantera omvärldsförändringar och stödja att vi närmar oss vår målbild. Den nya styrelsen har nu att följa vårt fortsatta arbete mot universitetsstatus, hur vi designar vår organisation och under processen kan de ta ställning till förslag till beslut.

Många viktiga synpunkter framfördes och många bra frågor ställdes under styrelsemötet. Jag tyckte det var en mycket givande dag och en bra start för arbetet i den nya styrelsen. Jag hoppas att ledamöterna också tyckte, så trots att vi nog i vår ambition var väl informationsrika i presentationen av sektorn och vårt lärosäte. Vi avslutade styrelsemötet med en campusvandring. Vi samlades i Balders foaje och besökte vårt fantastiska bibliotek. Vi tittade på skulpturen den late studenten på Akademiplatsen och gick därefter till Simonsland och till Textile Fashion Center. Arbetet på Simonsland är nu inne i en slutfas och vår Textilhögskola flyttar planenligt in under sommaren. Vi kommer när vi samlar all vår verksamhet runt Akademiplatsen att ha Sverige häftigaste campusområde. Hög kvalitet på lokaler och mötesplatser och ett campus precis mitt i stan.

Förutsättningarna för verksamhetsutveckling med ett samlat citycampus av hög kvalitet är utmärkt goda men ska Textile Fashion Center bli den kreativa mötesplats som vi hoppas påoch ska vi nå vår målbild att vara ett komplett 60:40 lärosäte med studenten i centrum fordras samverkan, aktiviteter och möten över alla tänkbara gränser. Det är så vi bygger starka forsknings- utbildnings- och innovationsmiljöer. En spännande fas i högskolans utveckling väntar.

photo

Lat student och flitig ledning för Högskolan i Borås

Sparbanksstiftelsens finansiering av forskning och utbildning

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad har fattat beslut om och meddelat fördelningen av medel för 2013. Totalt fördelades 4,1 Mkr till 59 olika projekt och ändamål. Till Högskolan i Borås och vår forskning gick drygt 1,2 Mkr, vi tilldelades också närmare 300 tkr för utbildningar inom det textila området. De 1,2 Mkr fördelas på sju stycken olika projekt, med en spridning från 25 tkr till 400 tkr.

Högskolan har sedan Sparbanksstiftelsen Sjuhärads första krona delades ut till högskolan erhållit runt 60 Mkr i forskningsbidrag. Stiftelsen har och har haft stor betydelse för utvecklingen och uppbyggnaden av vår forskningsverksamhet. Medlen bidrar till utveckling av forskningsmiljöer och därigenom till ökad kvalitet och attraktionskraft för högskolan och för staden.

Vår totala externa forskningsfinansiering uppgår idag till 50 Mkr och en successiv ökning sker. Stiftelsens andel av finansieringen har minskat i takt med att vi blivit alltmer konkurrenskraftiga nationellt, men medlen har varit synnerligen värdefulla för att ta oss dit vi är idag. Medlen kommer även fortsättningsvis att vara synnerligen värdefulla för att stärka våra forskningsmiljöer och kvalitetsutveckla utbildning och forskning, och vi kan ju alltid verka för och hoppas på ökad tilldelning kommande år.

Tillsammans med företrädare för Sparbanksstiftelsen förs också en diskussion kring hur vår forskning och våra resultat från pågående och avslutade projekt finansierade av stiftelsen kan exponeras bättre i regionen. En särskild årligen återkommande aktivitet planeras med start hösten 2014 där forskare/forskargrupper som erhållit medel presenterar sin forskning.