Sparbanksstiftelsen Sjuhärad har fattat beslut om och meddelat fördelningen av medel för 2013. Totalt fördelades 4,1 Mkr till 59 olika projekt och ändamål. Till Högskolan i Borås och vår forskning gick drygt 1,2 Mkr, vi tilldelades också närmare 300 tkr för utbildningar inom det textila området. De 1,2 Mkr fördelas på sju stycken olika projekt, med en spridning från 25 tkr till 400 tkr.

Högskolan har sedan Sparbanksstiftelsen Sjuhärads första krona delades ut till högskolan erhållit runt 60 Mkr i forskningsbidrag. Stiftelsen har och har haft stor betydelse för utvecklingen och uppbyggnaden av vår forskningsverksamhet. Medlen bidrar till utveckling av forskningsmiljöer och därigenom till ökad kvalitet och attraktionskraft för högskolan och för staden.

Vår totala externa forskningsfinansiering uppgår idag till 50 Mkr och en successiv ökning sker. Stiftelsens andel av finansieringen har minskat i takt med att vi blivit alltmer konkurrenskraftiga nationellt, men medlen har varit synnerligen värdefulla för att ta oss dit vi är idag. Medlen kommer även fortsättningsvis att vara synnerligen värdefulla för att stärka våra forskningsmiljöer och kvalitetsutveckla utbildning och forskning, och vi kan ju alltid verka för och hoppas på ökad tilldelning kommande år.

Tillsammans med företrädare för Sparbanksstiftelsen förs också en diskussion kring hur vår forskning och våra resultat från pågående och avslutade projekt finansierade av stiftelsen kan exponeras bättre i regionen. En särskild årligen återkommande aktivitet planeras med start hösten 2014 där forskare/forskargrupper som erhållit medel presenterar sin forskning.