Tidigare i veckan träffade ledningen på högskolan riksdagspolitiker och kommunpolitiker i vår region. Vid mötet redovisades nuläget för Högskolan i Borås. Vi har bra söktryck med många förstahandssökande, ökade forskningsresurser och ett antal intressanta samarbetsprojekt med stor utvecklingspotential. Ett av dessa är det forskningsstrategiska samarbetet med Högskolan i Skövde, ett annat är samarbetet med Södra Älvsborgs Sjukhus kring ett antal olika frågeställningar för utveckling av verksamhet, ledning och styrning. Ett tredje är partnerskapet Hållbar stadsutveckling där vi arbetar tillsammans med Borås Stad och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Mycket är positivt och vi har ett gott utgångsläge för att möta de omvärldsförändringar som sker och närma oss den målbild vi har ställt upp. Men det finns omständigheter som begränsar oss i vår ambition att utveckla lärosätet. En sådan är att regeringen i sin tilldelning inte ser de särskilda kvaliteter som lärosätena har. För vår del handlar detta bland annat om medel till konstnärlig forskning och rättigheten att genomföra och räkna av fler platser inom design. Vi har byggt upp en verksamhet inom textil design och modedesign som vid prövning har visat sig vara av hög kvalitet. Vi har en komplett verksamhet med examensrättigheter på forskarnivå. Vi har klarat denna uppbyggnad med små medel och har nu möjlighet att verkligen skapa en stark och internationellt konkurrenskraftig miljö inrymd på vårt samlade campus som blir verklighet efter sommaren. Det som behövs för att ta nästa steg är att vi får ersättning för det vi gör inom designområdet och att vi tilldelas resurser till forskning i samma omfattning som de konstnärliga högskolorna i Stockholm, som ju till skillnad från oss inte har rättigheter att examinera på forskarnivå. Detta var ett av våra budskap till våra inbjudna gäster.  Det är viktigt att de stödjer oss i vår strävan att stärka finansieringen av det konstnärliga området och utbildnings- och forskningsmiljön textil och mode.

Ett annan omständighet som vi uppmärksammade är att vi i Västsverige är underförsörjda med statliga basanslag till forskning i jämförelse med Stockholmsregionen. Det måste påtalas från många håll och vi har också ett stort ansvar i frågan från universitet och högskolor. Vi behöver ha en gemensam linje och driva frågan utifrån ett västsvenskt perspektiv. Vi behöver samarbeta mera på alla nivåer. Jag välkomnar fler initiativ från Västra Götalandsregionen kring regional samverkan och uppbyggnad av starka kluster utifrån regionala förutsättningar och universitets- och högskolors styrkeområden.

Vi förde en bra diskussion som också kom att handla om vård och skola och utmaningen att klara den framtida försörjningen av arbetsmarknaden. Vi har stora utbildningar av hög kvalitet inom de båda områdena, något vi ska värna i vår fortsatta utveckling. Ett led i detta är att successivt öka forskningsanknytningen av utbildningarna, vilket är helt i linje med att utvecklas mot ett 60:40 lärosäte, det vill säga 60 procent utbildning och 40 procent forskning, idag är relationen 80:20.

Det var en givande eftermiddag/kväll. Vi kommer fortsättningsvis med regelbundenhet att bjuda in till träffar för att informera men framförallt för att få diskutera våra utmaningar, vår målbild och våra strategier.