Månad: juni 2013

En stärkt högskola efter ett bra läsår – Trevlig sommar

Läsåret 2012/13 var ett bra år för Högskolan i Borås. Bra resultat i kvalitetsutvärderingar, bra söktryck med många förstahandssökande, ökad extern forskningsfinansiering, utveckling av en rad intressanta samarbeten med organisationer av skilda slag och positiv respons på vår verksamhet vid den årligen återkommande dialogen med utbildningsdepartementet är några bevis. Vi har hög kvalitet på vårt verksamhetsstöd, hög kvalitet på tillgänglighet och vi är nationellt ledande i kvalitetsutvecklingen av miljöledningssystem som innefattar ett brett perspektiv på hållbar utveckling. Med en stor uppsättning efterfrågade utbildningsprogram, egna examensrättigheter på forskarnivå och ett flertal prioriterade strategiska forskningsprogram med utvecklingspotential är vi väl rustade att möta utmaningar. Det gångna läsåret har stärkts oss.

Som ett led i att stärka lärosätet och närma oss målbilden; ett komplett 60:40 lärosäte med studenten i centrum, har styrelsen fattat beslut om en organisationsöversyn. Detta arbete bedrivs nu intensivt med sikte på att ett principförslag för ny organisationsstruktur ska föreläggas styrelsen på mötet den 16 oktober. Min uppfattning är att vi måste pröva vilken struktur som bäst stödjer vår målbild. Jag är övertygad om att organisationsutvecklingsarbetet kommer att visa sig vara ett viktigt arbete i vår kvalitetsutveckling och strävandena efter att bli det tredje universitetet i Västsverige.

Ett annat betydelsefullt arbete är det forskningsstrategiska samarbetet med Högskolan i Skövde. Vi prövar något nytt och med god finansiering från Västra Götalandsregionen. Samarbetet ger oss möjligheter att stärka redan starka forskningsprogram och bli än mer konkurrenskraftiga nationellt och internationellt. Samarbetet gagnar utbildning och forskning vid båda lärosätena och stärker lärosätesstrukturen i Västsverige.

När vi återkommer efter semestern gör vi det till ett samlat campus. Flytten har då gått och Textilhögskolan kommer att vara på plats på Simonsland. Vi får därigenom Sveriges ojämförligt bästa campus och vi får medarbetarna på Textilhögskolan nära oss andra, vilket kommer att gagna helhetsperspektivet, samarbete och verksamhetsutveckling.

Vi har ett gott utgångsläge och mycket viktigt kommer att hända under det kommande läsåret. Vi har en fin högskola och ett gemensamt ansvar att fortsätta utveckla verksamheten till gagn för våra studenter och samarbetspartners. Jag vill tacka för stort engagemang och mycket goda insatser under det gångna året och önska en behaglig, inspirerande och trevlig sommar.

Björn Brorström

Rektor

Resultat från kommunforskning

Ett större forskningsprogram om hur kommuner hanterar besvärliga situationer har avslutats och en slutrapport redovisats. Programmet initierades som en konsekvens av den kommunalekonomiska kris som befarades hösten 2008 som följd av den amerikanska bolånekrisen. En stor finansiell oro utbröt över hela världen och tidigare antaganden om tillväxt och skattekraftsutveckling ställdes på ända. Kommunerna stod inför stora utmaningar och programmet som har omfattat studier i 47 kommuner startade med syfte att belysa hur kommunerna hanterar krisen eller som det kom att benämnas besvärliga situationer. I rapporten konstateras nämligen att kris inte var en adekvat benämning utan det handlade snarare om en situation som möjligtvis var en något mer besvärande än normalt.

I rapporten, till vilken jag är medförfattare, redovisas programmets huvudsakliga resultat. Förklaringarna till varför någon kris inte uppstod är flera, men framförallt handlar det om att kommunerna tog hand om den nya ekonomiska situationen i sitt budgetarbete på ett klassiskt manér. Osthyveln togs fram och gamla olösta problem passades på att lösas. Att få balans i ekonomin underlättades också av tillfälliga statsbidrag. En förklaring till varför ordet kris inte är en relevant beskrivning hänger också samman med att ingen i efterhand vill medge att en krissituation förelåg. Ett sådant medgivande signalerar att kommunen saknade kontroll, vilket är ett uttryck för bristande professionalitet. Det kan således vara en efterhandskonstruktion att något krisläge inte förelåg.

I rapporten redovisas också baserat på enkätstudier och ett stort antal personliga intervjuer med politiker och tjänstemän vilka recepten är för att hantera besvärliga situationer och få till stånd en gynnsam utveckling. En positiv befolkningsutveckling är det grundläggande. Det skapar utvecklingskraft och är en signal till omvärlden att kommunen är attraktiv och framgångsrik. En omständighet i sammanhanget är att hälften av landets kommuner inte växer och inte har några förutsättningar att göra detta heller. Många av dem kompenserar detta med positiva befolkningsprognoser som är mer eller mindre orealistiska. En mer realistisk syn på tillväxt som kan ligga till grund för utvecklingsstrategier efterfrågas.

Ett annat recept för framgång är att ha en stark fokusering på ekonomi. Ekonomimedvetenhet hos politiker och tjänstemän anses vara en överordnad och nödvändig egenskap för att hantera de utmaningar som väntar. Ekonomiseringen har gått långt.

Ett tredje recept är samarbete, inom kommunen och med andra kommuner. Samarbete skapar förutsättningar för förnuftiga lösningar, befrämjar förtroende och sänker transaktionskostnaderna. Men samarbete befrämjar också förnöjsamhet, förändringsobenägenhet och kan skapa oklara ansvarsförhållanden. Så ett ökat samarbete i olika dimensioner är ingen universallösning utan många lurigheter finns. Istället för komplexa samarbetskonstruktioner med grannkommuner och kommuner i regionen förordar vi att noga utreda möjligheterna och konsekvenserna av kommunsammanslagningar.

Rapporten avslutas med att bristen på innovationer i kommuner påpekas. Det effektiviseringsarbete forskarna funnit har varit av det traditionella slaget och det finns en brist på nytänkande. Nästa forskningsprogram kommer att fokusera på innovationer och fånga dessa genom systematiska studier av den kommunala verksamheten.     

Torsdagen den 13 juni

Tidigt på kontoret Jag började dagen med en sista genomgång av styrelsehandlingarna, god kvalitet på underlagen. Därefter möten om vårt organisationsutvecklingsarbete och beslut om konsultstödet i den fortsatta processen. Projektledningsgruppen är nu på plats och informationsinsamling genom personliga intervjuer, gruppintervjuer och enkäter pågår för fullt.

En stund före klockan tio anslöt jag till kaffedrickarna utanför styrelserummet och klockan tio klubbade vår ordförande igång styrelsesammanträdet. Ett antal informationsärenden avhandlades, bland annat en nyinrättad standardpunkt där studenterna informerar om viktiga och aktuella frågor. Ajournering redan strax före klockan elva för sommartal i Folkets Hus och därefter gemensam sommarlunch med sill och potatis, jordgubbar och grädde som sig bör i dessa tider. Mitt sommartal inramades av vacker sång av Borås vokalensemble, fint och stämningsfullt. I mitt tal och mitt tack till alla medarbetare för stort engagemang och goda insatser under året poängterade jag vårt höga söktryck med många förstahandssökande per plats, den positiva utvecklingen av externa forskningsmedel och det bevis på hög kvalitet i vår stödverksamhet som vårt certifierade miljöledningssystem utgör. Jag talade om framtid och vikten av att utmana och fortsatt driva frågan om det tredje universitet i Västsverige, om de omvärldsförutsättningar som råder och betydelsen av att se över vår organisation för att säkra att vår struktur är ändamålsenlig i förhållande till målbild och villkor. Jag avslutade med att kommentera Kretsloppet som går av stapeln den 14 september och påpekade att de flesta får räkna med att se min ryggtavla. Sommarlunchen var lika god och trevlig som vanligt och därefter var det dags att återuppta styrelsemötet.

Styrelsen beslutade på eftermiddagen, efter ett flertal mycket viktiga inlägg, om verksamhetsplanen för 2014-2016. Bland annat efterfrågades kvantifierade mål. Planen utgörs av åtta teman som är särskilt prioriterade under planperioden. Det är nu institutioners och enheters uppgift att förhålla sig till dessa prioriteringar i sina respektive verksamhetsplaner. Den av styrelsen beslutade planen har styreffekt, den är möjlig att följa upp mot och den kommer att stödja oss i profileringsarbetet. Styrelsemötet avslutades med en kort information om organisationsutvecklingsarbetet med fokus på vilka problem som en förändring måste hantera. Jag känner ett mycket starkt stöd från styrelsen för att vi nu prövar vilken struktur som bäst stödjer utvecklingen av verksamheten.

Efter styrelsemötet var det presskonferens och därefter lite tid för att läsa och besvara mail. Halv sju var det samling på studentkåren för årets ”Tack och hej”. En mycket trevlig tillställning med trevligt umgänge, många fina tal och god mat. Jag fick också möjlighet att tacka Malin och Pontus för ett mycket gott och konstruktivt samarbete under året och hälsa Therése och Kristoffer välkomna i sina roller som ordförande respektive vice ordförande i kårstyrelsen läsåret 2013/2014. Middagen avslutades med en fantastisk dessertbuffé signerad Malin och Pontus och med att den signerade ordförandeklubban modell större  överlämnades till Therése och skyddshjälmen, en bygghjälm, överlämnades till Kristoffer. Sammanfattningsvis en väldigt trevlig och givande dag. 

 

University of the Highlands and Islands – mot ett komplett samarbete

Våren 2011 besökte en delegation från högskolan Inverness och University of the Highlands and Islands (UHI). Syftet med besöket var att lära mer om ”blended learning” och hur UHI arbetar med former för kunskapsöverföring och examination i distansundervisning. UHI består av 13 college belägna i norra Skottland på höglandet och öarna och verksamheten bygger i mycket hög grad på distansundervisning. Det var ett givande och lärorikt besökt som gav inspiration för våra egna tankar och resonemang kring flexibla former för lärande.

I höstas bestämde vi oss för att ta upp kontakten med UHI igen för att ta reda på hur verksamheten utvecklats. En omständighet är också att UHI fick status av universitet i februari 2011, den nya statusen var således alldeles färsk när vi besökte Inverness och en intressant fråga var vad universitetsstatusen betytt för lärosätet. Vid tog kontakt och bjöd in och i förra veckan gästades vi av företrädare för UHI. Vi hade ett något bredare upplägg i våra respektive beskrivningar av verksamheterna denna gången och det visade sig att vi har flera gemensamma områden och likartade frågeställningar där vi kommit olika långt och kan lära av varandra.

I det avslutande gemensamma passet diskuterades områden för samarbete och erfarenhetsutbyte. En viktig del är här grunden till kontakten, nämligen ”blended learning”. En annan aspekt är hur UHI arbetat för att nå universitetsstatus och vilka effekterna har blivit. UHI har inte rättigheter att examinera på forskarnivå och samarbetar här med University of Aberdeen. Det finns från deras håll intresse av att lära om hur vi identifierat och profilerat vår forskning och byggt starka forskningsområden och därigenom erhållit examensrättigheter på forskarnivå. Vi talade också om vikten av ledarutveckling inom akademin och om vi på något sätt kan samarbeta inom detta fält.

Vi kommer att teckna ett Memorandum of Understanding med UHI och sedan planera för nästa möte och steg. Det finns förutsättningar för samarbete inom flera olika områden, ett samarbete och erfarenhetsutbyte som involverar studenter, lärare, forskare, administratörer och ledningarna vid de båda lärosätena. Ett komplett samarbete, vilket är ett ideal och en modell som säkrar att samarbetet kommer att bidra verksamhetsutveckling.