Läsåret 2012/13 var ett bra år för Högskolan i Borås. Bra resultat i kvalitetsutvärderingar, bra söktryck med många förstahandssökande, ökad extern forskningsfinansiering, utveckling av en rad intressanta samarbeten med organisationer av skilda slag och positiv respons på vår verksamhet vid den årligen återkommande dialogen med utbildningsdepartementet är några bevis. Vi har hög kvalitet på vårt verksamhetsstöd, hög kvalitet på tillgänglighet och vi är nationellt ledande i kvalitetsutvecklingen av miljöledningssystem som innefattar ett brett perspektiv på hållbar utveckling. Med en stor uppsättning efterfrågade utbildningsprogram, egna examensrättigheter på forskarnivå och ett flertal prioriterade strategiska forskningsprogram med utvecklingspotential är vi väl rustade att möta utmaningar. Det gångna läsåret har stärkts oss.

Som ett led i att stärka lärosätet och närma oss målbilden; ett komplett 60:40 lärosäte med studenten i centrum, har styrelsen fattat beslut om en organisationsöversyn. Detta arbete bedrivs nu intensivt med sikte på att ett principförslag för ny organisationsstruktur ska föreläggas styrelsen på mötet den 16 oktober. Min uppfattning är att vi måste pröva vilken struktur som bäst stödjer vår målbild. Jag är övertygad om att organisationsutvecklingsarbetet kommer att visa sig vara ett viktigt arbete i vår kvalitetsutveckling och strävandena efter att bli det tredje universitetet i Västsverige.

Ett annat betydelsefullt arbete är det forskningsstrategiska samarbetet med Högskolan i Skövde. Vi prövar något nytt och med god finansiering från Västra Götalandsregionen. Samarbetet ger oss möjligheter att stärka redan starka forskningsprogram och bli än mer konkurrenskraftiga nationellt och internationellt. Samarbetet gagnar utbildning och forskning vid båda lärosätena och stärker lärosätesstrukturen i Västsverige.

När vi återkommer efter semestern gör vi det till ett samlat campus. Flytten har då gått och Textilhögskolan kommer att vara på plats på Simonsland. Vi får därigenom Sveriges ojämförligt bästa campus och vi får medarbetarna på Textilhögskolan nära oss andra, vilket kommer att gagna helhetsperspektivet, samarbete och verksamhetsutveckling.

Vi har ett gott utgångsläge och mycket viktigt kommer att hända under det kommande läsåret. Vi har en fin högskola och ett gemensamt ansvar att fortsätta utveckla verksamheten till gagn för våra studenter och samarbetspartners. Jag vill tacka för stort engagemang och mycket goda insatser under det gångna året och önska en behaglig, inspirerande och trevlig sommar.

Björn Brorström

Rektor