Månad: augusti 2013

Styrning – former, utvecklingslinjer och sediment

Managementforskaren William Oucchis beskrivningsmodell över möjliga styrformer är synnerligen kraftfull och klargörande. Grunden för styrning är huruvida verksamhetens resultat kan beskrivas eller om sambanden mellan orsak och verkan är klara. I det första fallet kan resultatstyrning utövas i det andra fallet kan regelstyrning utövas. Om vare sig resultat- eller regelstyrning kan tillämpas, om båda frågorna besvaras med nej, får ledningen förlita sig på att den kompetens som ansvariga och medarbetare besitter innebär att verksamheten är effektiv. Styrning utövas då genom kompetenskontroll. Modellen är genialt enkel och visar vilka alternativen för styrning är.

Modellen kan också användas som underlag för att resonera om rörelseriktningen i utveckling och tillämpning av styrmodeller i offentlig verksamhet.

En strävan under de senaste decennierna har varit att öka inslagen av resultatstyrning, mätning av prestationer och kvalitet, vilket är huvudingrediensen i det som benämns New Public Management. Inriktningen och önskan är att mäta vad verksamheten åstadkommer och använda resultatmått som underlag för styrning. En annan strävan har varit att minska inslagen av regelstyrning och ersätta regler med resultat, en benämning på denna rörelse är och har varit avbyråkratisering. En tredje utvecklingslinje är att finna orsakssambanden och förbättra verksamheten genom att vidta konkreta åtgärder i verksamhetsprocesserna. Detta benäms lean management, som i bland anses vara en del av New Public Management, men som bygger på en helt annan filosofi än resultatstyrningen.

Utvecklingen mot resultatstyrning eller processtyrning innebär båda förändrade villkor för professioner. Det som ur ett centralt perspektiv uppfattas som decentralisering och verksamhetsförbättringar kan ur professionernas perspektiv uppfattas som inskränkningar i deras självständighet. En medvetenhet om detta är centralt vid organisationsutveckling. Jag har själv deltagit i utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvården med den goda intentionen att klargöra ansvar och decentralisera beslut och befogenheter och mötts av stora invändningar och skeptisk inställning från företrädare för hälso- och sjukvårdens professioner.

En annan viktig aspekt är att vid implementering av en ny styrmodell blir sediment i från tidigare styrmodeller ofta kvar. Vid till exempel en övergång till resultatstyrning och fokus på resultat, regleras fortfarande hur saker och ting ska göras och vem som ska göra det. Universitet och högskolor tilldelas resurser utifrån uppnådda resultat i form genomströmning och kvalitet på utbildning och forskning, men samtidigt begränsas vår handlingsfrihet av regler av skilda slag. Vi kan inte fritt disponera hela vårt anslag utan en uppdelning sker i utbildning och forskning, för beslut i vissa frågor fordras en viss formell kompetens och inrättande och genomförande av vissa utbildningar kan ske först efter särskild prövning som baseras på andra saker än vad lärosätet faktiskt åstadkommit. Så resultatstyrningen är långtifrån renodlad. Oucchis modell visar tydligt vilka alternativen är, men också hur komplex frågan om styrning är.  

Efter en fin sommar väntar spännande utmaningar

Det har varit en sagolikt fin sommar med allt vad det innebär med sol, bad och ljusa och varma kvällar i det fria. Alla jag möter har tagit vara på möjligheterna och är mycket nöjda med sommaren och semestern. Det är bra att ha med sig när vi nu successivt närmar oss en period med ruskväder och mörker. Fast det är rätt okay det med tycker jag, alla årstider måste användas och uppskattas efter sina förutsättningar. Att sitta inne i stugvärmen med en god bok och nybryggt kaffe med beckmörket utanför fönstret och regn smattrade mot fasad och fönster är inte så dumt det heller.

Sommaren har varit lugn på högskolan undantaget den nu genomförda flytten av Institutionen Textilhögskolan. Den 1:e augusti överlämnades symboliskt nycklarna till högskolan och nu är medarbetarna på Textilhögskolan på plats på vårt samlade campus. Vi har nu de bästa förutsättningarna för ett utvecklat samarbete inom högskolan. Alla finns inom vårt gemensamma campus, och vi har lokaler på Simonsland och i våra andra byggnader med hög kvalitet som inbjuder till möten. Vårt campus har alla förutsättningar för att bli den givna mötesplatsen för alla olika typer av aktörer i Boråsregionen.

Nu gäller det att ta tillvara de möjligheter som finns. Det är en av de utmaningar vi har inför läsåret. En annan är att finna en organisation som bättre stödjer oss i utvecklingen av det kompletta 60:40 lärosätet med studenten i centrum. Projektledningsgruppen har arbetat intensivt de senaste veckorna och analyserat det omfattande material som samlats in. Alternativa modeller har tagits fram och presenteras nu i olika sammanhang och synpunkter på alternativen samlas in. Den femte september ska gruppen överlämna rapport med förslag med sikte på styrelsebeslut den 16 oktober om struktur och principer.

Jag har passat på att fylla år under sommaren. Jag vill framför mitt varma tack till alla för uppvaktningen i samband med kaffe och tårta i vårt vardagsrum. Det var verkligen trevligt och mycket uppmuntrande att så många var med, det var överväldigande.