Månad: september 2013

Kvalitetsutvärderingssystemets fortsättning

Tillsammans med Mikael Löfström har jag skrivit och publicerat en debattartikel i Universitetsläraren om kvalitetsutvärderingssystemet. Vår uppfattning är att det nuvarande systemet är avsevärt mycket bättre än sin föregångare, men att det finns behov av förbättringar. Det har blivit för starkt fokus på de självständiga arbetena och i vilken utsträckning dessa visar att utvalda examensmål är uppfyllda. Ett bredare resultatmått måste användas och en större precision eftersträvas. Jag tror att många håller med om just detta och samtidigt också att fokus fortsatt ska vara på resultat. Systemet har, vilket synpunkter på en konferens arrangerad av UK-ämbetet i veckan, acceptans i sektorn. Något som företrädare för universiteten i Uppsala och Lund i en debattartikel hävdat inte föreligger, de gör en felaktig bedömning enligt min tolkning av situationen.

Det är lätt att säga att resultatmätningen ska breddas. Bedömningen av de självständiga arbetena är kvalitativ naturligtvis, men den kvalitativa bedömningen omvandlas till ett ja eller ett nej. Därefter aggregeras ja och nej till ett betyg på en tregradig skala. Om denna bedömning  ska modifieras utifrån annan information måste denna till del också vara kvantitativ, det räcker inte med verbala beskrivningar av hur utbildningen har utvecklats och beskrivning av de administrativa processer som omger och säkrar utbildningen. Det behövs några skarpa mått på kvalitet som kompletterar. Jag tänker inte lösa problemet nu men jag menar att det fortsatta arbetet måste utreda möjligheterna att komplettera med andra kvantitativa mått som är indikatorer på hög kvalitet.

Ett annan utmaning är att göra rätt bedömningar av yrkesutbildningar och program som har en stark professionsorientering. Pendeln har svängt inte bara mot att mäta resultat
utan också mot att framhålla klassiska akademiska värden såsom förtrogenhet med ämnets teoretiska kärna och vetenskaplig metod. Detta kan då vara på bekostnad av praktisk relevans och skicklighet i praktiskt utförande. Lärosäten och utbildningar som framgångsrikt satsat på en stark professionsorientering riskerar att straffas för detta i utvärderingssystemet. Det hade varit djupt olyckligt.

Vi presenterade vår forskning i Bryssel

Som ett led i vårt arbete att stärka vår forskning har jag tillsammans med forskningsledare inom områdena Resursåtervinning och Textil och mode, vår EU-samordnare och vår kommunikationschef varit i Bryssel. Vi behöver vara uppdaterade på vilka möjligheter som EU-finansieringen ger och vilka argumenten bakom strategier och program är. Möten med politiker och tjänstemän inom kommissionen och parlamentet ger oss naturligtvis också möjlighet att framföra våra åsikter och uppfattningar som företrädare för ett mindre lärosäte med höga ambitioner. 

Tvådagarsbesöket i Bryssel bestod av ett flertal viktiga möten, bland annat träffade vi EU-parlamentarikern Kent Johansson, som är och har varit en mycket viktig person i framväxten av Horizon 2020 och som nu aktivt medverkar i slutförhandlingarna. Kent berättade om senaste nytt och hade också vänligheten att visa runt oss i parlamentet. Vi besökte bland annat ett utskottsmöte och fick ta del av en debatt om effektiva energilösningar inom jordbruksektorn.

En viktig aspekt som inte nog kan upprepas och som ständigt påpekas av aktörer i Bryssel är att Horizon 2020 inte är något nytt ramprogram för forskning och utveckling, ramprogram sju följs inte av ramprogram åtta utan av Horizon 2020. Horizon 2020 tar fasta på innovation i privat sektor och i offentlig sektor. Horizon 2020 är en del av Innovationsunion och ska innebära ökad konkurrenskraft för Europa, nya företag och affärsmodeller, och minskad arbetslöshet. Horizon 2020 ska ta Europa ur krisen och också bidra till reformering av den offentliga sektorn. Utvärderingen av program inom Horizon 2020 kommer således att starkt betona effekter på samhälle och näringsliv. Allt det sagda innebär inte avkall på vetenskaplig excellens. Det kommer att vara lika viktigt som tidigare att bygga nätverk med hög vetenskaplig kompetens och visa goda resultat från tidigare forskning.

Huvudsyftet med vår resa till Bryssel denna gång var egentligen inte att lyssna och lära av andra utan att presentera vår forskning för politiker och tjänstemän verksamma i Bryssel. Femton personer hade hörsammat vår inbjudan till seminariet i Sverigehuset. Vi presenterade kort Högskolan i Borås och koncentrerade oss denna gång på forskningsområdena Textil och mode och Resursåtervinning. Vi har två mycket starka profiler i dessa områden och vilket semiariedeltagarna bekräftade två mycket aktuella områden. Frågor om textil materialutveckling, nya affärsmodeller inom modeindustrin och system för att ta hand om och göra avfall till resurser med betydande ekonomiska värden är stora och viktiga utmaningar för en hållbar samhällsutveckling. Vi har goda förutsättningar att skapa något extraordinärt. Men en större ansökan till Horizon 2020 innebär ett stort  arbete och tillgång till resurser. Här är dilemmat nämligen att för att kunna komma åt de stora pengarna behöver vi redan vara starka, vilket kräver mycket resurser. På något sätt ska detta gå åt att ordna.

Vi fick också många positiva kommentarer till initiativet att genomföra ett seminarium eller en presentation i Bryssel. Den här modellen skulle även andra universitet och högskolor kunna använda framförde flera. Det bjuder vi på!

Hållbar stadsutveckling

Hållbarhetsveckan i Borås närmar sig sitt slut. FN-konferensen med delegater från 39 länder blev mycket framgångsrik. Kunskaper om hur länder världen över arbetar för att åstadkomma ett tillstånd med ”Zero Waste” och vilka utmaningarna är har förmedlats i presentationer, paneler och debatter. Utmaningarna är gigantiska och förefaller i bland vara oöverstigliga, samtidigt så finns exempel på förändringar som inger hopp. Ett sådant är Palu City i Indonesien där en tidigare gigantisk soptipp med betande kor sanerats och omvandlats till ett modernt bostadsområde. Tidigare avfall tas nu om hand och blir resurser av olika slag.

Vårt partnerskap, Borås Stad, Borås Energi och Miljö, SP och vi själva har på olika sätt bistått Palu City, vilket känns synnerligen meningsfullt efter att ha tagit del av beskrivningen. Vårt partnerskap fortsätter att utveckla nätverken och inte minst med regioner och städer i Brasilien. För egen del fick jag en intressant kontakt med en designforskare från Sao Paolo. Ett megacity med utvecklingspotential och med enorma utmaningar för att bygga den hållbara staden, med acceptabla boendemiljöer, ekonomisk rättvisa och miljövänliga energisystem.

På onsdagen genomfördes vår egen hållbarhetsdag. Utöver presentationer av några av våra internationella gäster, bland annat just från Palu City och Sao Paolo, ägnades hållbarhetsdagen åt innovationsplattformen ”Hållbar stadsutveckling”. Tomas Rossing, stadsarkitekt i Borås stad, beskrev planerna för utveckling av stadsdelen Norrby med fokus på nybyggnationen på nedre Norrby. En förändrad och hållbar stadsdel i centrala Borås ska utvecklas och vara en förebild för stadsutveckare och beslutsfattare världen över.

Efter Tomas följde en paneldebatt där våra forskningsledare inom innovationsplattformen beskrev sina respektive delar eller arbetspaket som det heter. Frågor som formuleras är hur en gemensam värdegrund skapas som befrämjar ansvarstagande, hur räknas projektet hem ekonomiskt så att hyrorna inte förhindrar social mångfald och hur ska området byggas och med vilka material för högsta tänkbara energieffektivitet. Debatten som leddes av prorektor Martin Hellström belyste på alla tänkbara och önskvärda sätt betydelsen och innebörden av flervetenskap. Med plattformen Hållbar stadsutveckling och ett Centrum för Hållbar Samhällsbyggnad bygger vi nu successivt upp ett nytt starkt forskningsprogram vid Högskolan i Borås. Det här är ett viktigt område och det kan bli hur intressant och viktigt som helst.  

Möte på Rosenbad och BP14

På tisdag eftermiddag var landets rektorer kallade till utbildningsdepartementet och Rosenbad för information om aktuella frågor och budgetpropositionen för 2014 och dess innebörd för högre utbildning och forskning. Informationen och den efterföljande diskussionen kom att handla om allt annat än BP14. Vi talade om högskolestiftelser, studieavgifter och vi fick veta att ytterligare förslag till åtgärder kommer i syfte att öka läraryrkets attraktionskraft.

En redovisning av ett material som visar hur stor andel av en årskull som nu påbörjar, och som de kommande åren kan påbörja, högre utbildning lämnades. I sammanhanget diskuterades bland annat relationen mellan programutbildningar och fristående kurser. Utbildningsministern underströk vikten av ett stort och attraktivt utbud av fristående kurser för att skapa kvalitet i det livslånga lärandet. Ett budskap som togs emot positivt av rektorerna. Vi fick också information om att regeringen nu avser att utreda frågan om oredlighet i forskning. Även den tidigare aviserade frågan om ledarskap i akademin ska utredas. Jag ser fram emot att ta del av direktiven och vilken ansats som anläggs på frågan. Det är ett högriskprojekt i det avseendet att inget nytt kommer att tillföras. Utredningen blir en beskrivning av redan kända förhållanden och dilemman i avvägning mellan kollegialt inflytande och styrning från ledningen. Låt oss hoppas att jag har fel.

Angående högskolestiftelser framgick av diskussionen att den nya associationsrättsliga formen inte bara är avsedd för lärosäten med omfattande forskning, vilket utredningen kan ge ett intryck av. Regeringen siktar på beslut i riksdagen och att de föreslagna  förändringarna i stiftelselagen träder i kraft 1 juli 2014. Sedan får vi se vilket intresse som finns i sektorn för ombildning.

På onsdag den 18/9 överlämnar regeringen budgetpropositionen för 2014 till riksdagen och då om inte förr får vi veta vilka ekonomiska förutsättningar vi har mer exakt. Men inget tyder på några kraftiga svängningar utan den ekonomiska ramen blir sannolikt den tidigare beräknade med viss uppräkning baserad på pris- och löneutveckling. Något tal om ytterligare platser, tillfälliga eller permanenta, har det inte varit så inget talar för någon sådan förändring. På onsdag vet vi. 

FN-konferens om resursåtervinning och hållbarhet i Borås

Kretsloppsveckan pågår i Borås med en rad olika aktiviteter i syfte att uppmärksamma vår tids stora utmaning, att säkra en hållbar utveckling. Det stora arrangemanget under veckan är IPLA:s årskonferens som i år är förlagd till Borås. IPLA, som är en enhet under FN:s organisation för regional utveckling, har fokus på resursåtervinning och verkar för att åstadkomma ett tillstånd där allt avfall tas om hand effektivt och betraktas som resurser. Målbilden är Zero Waste. På konferensen deltar närmare 200 personer; beslutsfattare, experter och forskare, från 39 olika länder. Det är en fantastisk kraftsamling och mycket hedrande för högskolan att vara medarrangör för konferensen. Arrangemanget genomförs på vårt campus inom vårt nyetablerade Textile Fashion Center.

Intressanta och viktiga föreläsningar, seminarier och paneldebatter genomförs och en mängd belysningar av hur kommuner och regioner runt om i världen tar sig an avfallsfrågan redovisas. Det handlar om logistik och lösningar för att samla in och transportera avfall så att det kan hanteras som en resurs. Det handlar om teknik för att bearbeta resurserna och framställa produkter av olika slag. Det handlar också om effektiva lösningar vid förbränning så att miljöpåverkande utsläpp minimiseras. Men Zero Waste och hållbar utveckling är mer än så, det är inte minst en fråga om hur vi som medborgare och brukare agerar och medverkar till återanvändning och återvinning. Det är skrämmande att se vilken brist på respekt som fortfarande finns hos allt för många som använder eller snarare missbrukar de återvinningscentraler som finns. En viktig aspekt i sig är också vilken målbild som finns. Det påpekades i en av paneldebatterna att Zero Waste för många länder idag är helt orealistiskt. En sådan målbild stimulerar därför inte till beslut och handling. Frågorna på agendan är många och viktiga. 

Vår forskning inom området resursåtervinning är mitt i prick för konferensens tema och innehåll. Vi har redan starka nätverk i världen och medverkar i olika utvecklingsprojekt runt om. Det är ju också kännedomen om att vi tillsammans med Borås Stad, Borås Energi och Miljö och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har något extra att erbjuda och beskriva som gör att konferensen förlades till Borås. Men bra kan bli bättre och nya kontakter tas och befintliga stärks. FN-konferensen sätter Borås på kartan inom sektorn och möjligheterna är stora att ta nästa steg och etablera starka utvecklings- och forskningsmiljöer. När vi tittar tillbaka på vad vi åstadkommit om några år inom området kan det säkert vara så att konferensen med den långa titeln ”Sustainable waste management for the 21st century cities – building sustainable and resilient cities through partnership” visar sig vara en viktig milstolpe i högskolans utveckling.

Välkomna och lycka till

I slutet av förra veckan välkomnade jag närmare 300 internationella studenter och igår över 1500 programstudenter. Nu sjuder det av aktivitet på vårt samlade citycampus. Det är hedrande och en mycket fin känsla att möta nya och förväntansfulla studenter som valt vårt lärosäte i den konkurrens som råder. Vi har ett stort ansvar att försöka motsvara förväntningarna, ja kanske till och med överträffa förväntningarna.

Vår studentkår ansvarar för introduktionsveckorna och genomför ett engagerat och professionellt arbete. Våra nya studenter får allt det stöd och den vägledning som de behöver. Trevliga arrangemang av olika slag genomförs under introduktionsveckorna. Jag vill passa på att tacka för den utmärkta start som studentkåren ger vår nya studenter. Jag vill också passa på att framföra, apropå kvalitet, den betydelse som studentkåren har genom att vara aktiv i styrelser och nämnder och ständigt värna och hävda studentperspektivet.

Jag önskar alla nya studenter lycka till. Jag hoppas att ni kommer att trivas hos oss och uppnå goda studieresultat. Målet är en examen som leder till ett spännande arbete och stimulerande framtida yrken. Fokus på studierna är nödvändig. Men studietiden erbjuder också möjligheter att bredda och fördjupa kunskaperna utöver det som finns inom det valda utbildningsprogrammet. Ta vara på den möjligheten och berika er tid vid vår högskola.