Kretsloppsveckan pågår i Borås med en rad olika aktiviteter i syfte att uppmärksamma vår tids stora utmaning, att säkra en hållbar utveckling. Det stora arrangemanget under veckan är IPLA:s årskonferens som i år är förlagd till Borås. IPLA, som är en enhet under FN:s organisation för regional utveckling, har fokus på resursåtervinning och verkar för att åstadkomma ett tillstånd där allt avfall tas om hand effektivt och betraktas som resurser. Målbilden är Zero Waste. På konferensen deltar närmare 200 personer; beslutsfattare, experter och forskare, från 39 olika länder. Det är en fantastisk kraftsamling och mycket hedrande för högskolan att vara medarrangör för konferensen. Arrangemanget genomförs på vårt campus inom vårt nyetablerade Textile Fashion Center.

Intressanta och viktiga föreläsningar, seminarier och paneldebatter genomförs och en mängd belysningar av hur kommuner och regioner runt om i världen tar sig an avfallsfrågan redovisas. Det handlar om logistik och lösningar för att samla in och transportera avfall så att det kan hanteras som en resurs. Det handlar om teknik för att bearbeta resurserna och framställa produkter av olika slag. Det handlar också om effektiva lösningar vid förbränning så att miljöpåverkande utsläpp minimiseras. Men Zero Waste och hållbar utveckling är mer än så, det är inte minst en fråga om hur vi som medborgare och brukare agerar och medverkar till återanvändning och återvinning. Det är skrämmande att se vilken brist på respekt som fortfarande finns hos allt för många som använder eller snarare missbrukar de återvinningscentraler som finns. En viktig aspekt i sig är också vilken målbild som finns. Det påpekades i en av paneldebatterna att Zero Waste för många länder idag är helt orealistiskt. En sådan målbild stimulerar därför inte till beslut och handling. Frågorna på agendan är många och viktiga. 

Vår forskning inom området resursåtervinning är mitt i prick för konferensens tema och innehåll. Vi har redan starka nätverk i världen och medverkar i olika utvecklingsprojekt runt om. Det är ju också kännedomen om att vi tillsammans med Borås Stad, Borås Energi och Miljö och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har något extra att erbjuda och beskriva som gör att konferensen förlades till Borås. Men bra kan bli bättre och nya kontakter tas och befintliga stärks. FN-konferensen sätter Borås på kartan inom sektorn och möjligheterna är stora att ta nästa steg och etablera starka utvecklings- och forskningsmiljöer. När vi tittar tillbaka på vad vi åstadkommit om några år inom området kan det säkert vara så att konferensen med den långa titeln ”Sustainable waste management for the 21st century cities – building sustainable and resilient cities through partnership” visar sig vara en viktig milstolpe i högskolans utveckling.