På tisdag eftermiddag var landets rektorer kallade till utbildningsdepartementet och Rosenbad för information om aktuella frågor och budgetpropositionen för 2014 och dess innebörd för högre utbildning och forskning. Informationen och den efterföljande diskussionen kom att handla om allt annat än BP14. Vi talade om högskolestiftelser, studieavgifter och vi fick veta att ytterligare förslag till åtgärder kommer i syfte att öka läraryrkets attraktionskraft.

En redovisning av ett material som visar hur stor andel av en årskull som nu påbörjar, och som de kommande åren kan påbörja, högre utbildning lämnades. I sammanhanget diskuterades bland annat relationen mellan programutbildningar och fristående kurser. Utbildningsministern underströk vikten av ett stort och attraktivt utbud av fristående kurser för att skapa kvalitet i det livslånga lärandet. Ett budskap som togs emot positivt av rektorerna. Vi fick också information om att regeringen nu avser att utreda frågan om oredlighet i forskning. Även den tidigare aviserade frågan om ledarskap i akademin ska utredas. Jag ser fram emot att ta del av direktiven och vilken ansats som anläggs på frågan. Det är ett högriskprojekt i det avseendet att inget nytt kommer att tillföras. Utredningen blir en beskrivning av redan kända förhållanden och dilemman i avvägning mellan kollegialt inflytande och styrning från ledningen. Låt oss hoppas att jag har fel.

Angående högskolestiftelser framgick av diskussionen att den nya associationsrättsliga formen inte bara är avsedd för lärosäten med omfattande forskning, vilket utredningen kan ge ett intryck av. Regeringen siktar på beslut i riksdagen och att de föreslagna  förändringarna i stiftelselagen träder i kraft 1 juli 2014. Sedan får vi se vilket intresse som finns i sektorn för ombildning.

På onsdag den 18/9 överlämnar regeringen budgetpropositionen för 2014 till riksdagen och då om inte förr får vi veta vilka ekonomiska förutsättningar vi har mer exakt. Men inget tyder på några kraftiga svängningar utan den ekonomiska ramen blir sannolikt den tidigare beräknade med viss uppräkning baserad på pris- och löneutveckling. Något tal om ytterligare platser, tillfälliga eller permanenta, har det inte varit så inget talar för någon sådan förändring. På onsdag vet vi.