Som ett led i vårt arbete att stärka vår forskning har jag tillsammans med forskningsledare inom områdena Resursåtervinning och Textil och mode, vår EU-samordnare och vår kommunikationschef varit i Bryssel. Vi behöver vara uppdaterade på vilka möjligheter som EU-finansieringen ger och vilka argumenten bakom strategier och program är. Möten med politiker och tjänstemän inom kommissionen och parlamentet ger oss naturligtvis också möjlighet att framföra våra åsikter och uppfattningar som företrädare för ett mindre lärosäte med höga ambitioner. 

Tvådagarsbesöket i Bryssel bestod av ett flertal viktiga möten, bland annat träffade vi EU-parlamentarikern Kent Johansson, som är och har varit en mycket viktig person i framväxten av Horizon 2020 och som nu aktivt medverkar i slutförhandlingarna. Kent berättade om senaste nytt och hade också vänligheten att visa runt oss i parlamentet. Vi besökte bland annat ett utskottsmöte och fick ta del av en debatt om effektiva energilösningar inom jordbruksektorn.

En viktig aspekt som inte nog kan upprepas och som ständigt påpekas av aktörer i Bryssel är att Horizon 2020 inte är något nytt ramprogram för forskning och utveckling, ramprogram sju följs inte av ramprogram åtta utan av Horizon 2020. Horizon 2020 tar fasta på innovation i privat sektor och i offentlig sektor. Horizon 2020 är en del av Innovationsunion och ska innebära ökad konkurrenskraft för Europa, nya företag och affärsmodeller, och minskad arbetslöshet. Horizon 2020 ska ta Europa ur krisen och också bidra till reformering av den offentliga sektorn. Utvärderingen av program inom Horizon 2020 kommer således att starkt betona effekter på samhälle och näringsliv. Allt det sagda innebär inte avkall på vetenskaplig excellens. Det kommer att vara lika viktigt som tidigare att bygga nätverk med hög vetenskaplig kompetens och visa goda resultat från tidigare forskning.

Huvudsyftet med vår resa till Bryssel denna gång var egentligen inte att lyssna och lära av andra utan att presentera vår forskning för politiker och tjänstemän verksamma i Bryssel. Femton personer hade hörsammat vår inbjudan till seminariet i Sverigehuset. Vi presenterade kort Högskolan i Borås och koncentrerade oss denna gång på forskningsområdena Textil och mode och Resursåtervinning. Vi har två mycket starka profiler i dessa områden och vilket semiariedeltagarna bekräftade två mycket aktuella områden. Frågor om textil materialutveckling, nya affärsmodeller inom modeindustrin och system för att ta hand om och göra avfall till resurser med betydande ekonomiska värden är stora och viktiga utmaningar för en hållbar samhällsutveckling. Vi har goda förutsättningar att skapa något extraordinärt. Men en större ansökan till Horizon 2020 innebär ett stort  arbete och tillgång till resurser. Här är dilemmat nämligen att för att kunna komma åt de stora pengarna behöver vi redan vara starka, vilket kräver mycket resurser. På något sätt ska detta gå åt att ordna.

Vi fick också många positiva kommentarer till initiativet att genomföra ett seminarium eller en presentation i Bryssel. Den här modellen skulle även andra universitet och högskolor kunna använda framförde flera. Det bjuder vi på!