Årsredovisningen är en avrapportering av ekonomi och verksamhet föregående år. Den beskriver utveckling och händelser under en passerad period och tillståndet vid periodens slut. Årsredovisningen redovisar fakta och ligger till grund för bedömningar av utvecklingen och utkrävande av ansvar. Årsredovisningen är ett viktigt dokument för att säkra insyn i en verksamhet och ta ställning till graden av effektivitet. För att årsredovisningen ska kunna fullgöra uppgiften fordras att den är tillgänglig och att informationen är av hög kvalitet. Den ekonomiska redovisningen ska upprättas i enlighet med god redovisningssed och verksamhetsredovisningen ska vara stringent och relaterad till utfall tidigare år och formulerade mål.

Kommunforskning i Västsverige (KFi) har sedan början av 1990-talet genomfört bedömningar av kommunala årsredovisningar i Västsverige och utsett årets årsredovisning. Redovisningen av tävlingsresultatet är ett trevligt inslag i en årligen återkommande konferensdag där forskning inom KFi redovisas. Det är alltid trevligt att uppmärksamma goda prestationer. Men tävlingen har en djupare innebörd än så. Den är ett tillfälle att peka på hög kvalitet, beskriva trender och tendenser i informationsgivningen, men även påtala fel och brister i bedömda årsredovisningar. En studie av utvecklingen av årsredovisningspraxis i Västsverige visar påtagligt två saker. Årsredovisningar som har vunnit tävlingen eller årsredovisningar med goda kvaliteter som särskilt framhållits av juryn blir stilbildande för andra. En stor påverkan har också juryns käpphästar kring hur en bra årsredovisning bör utformas. Med en viss fördröjning anpassas årsredovisningarna, inte alla men många, till de ställningstaganden som juryn gör. 

Att tävla om bästa kommunala årsredovisning kan förefalla trivialt, men är i själva verket ett utmärkt sätt att driva förbättring av praxis. En förbättrad praxis med tillgängliga årsredovisningar och kvalitetssäkrad information gagnar demokrati och effektivitet.