Månad: november 2013

Spännande att ta del av förslag på ny organisation

Nu är det snart klart. Den 16 december kommer projektledningsgruppen för organisationsutvecklingsarbetet att överlämna sin slutrapport till mig. Ett intensivt arbete avslutas med ett förslag till ny organisationsstruktur för Högskolan i Borås. Förslaget gäller organisering av kärnverksamheten och verksamhetsstödet och ska svara mot de effektmål som formulerats med utgångspunkt från vårt mål att bli ett komplett 60:40 lärosäte med studenten i centrum. Förslaget utgår också från styrelsebeslutet att utbildning och forskning ska organiseras i tre områden och att teknisk/administrativ personal i huvudsak organiseras i en enhet. Implementering av den nya organisationen ska ske under våren och vara på plats vid halvårsskiftet. Vår styrelse informeras om förslaget vid årets sista möte den 17 december och kommer också att senare ta ställning till benämningar av områden i den nya organisationen.

Det kompletta förslaget går ut på remiss senare i veckan och efter bearbetning av inkomna synpunkter ska slutrapporten ställas samman. Parallellt arbetar vi också med benämningsfrågan och hur vi kan stärka varumärket Högskolan i Borås. Det är viktigt att redan starka varumärken som är en del av högskolan värnas.

Ett mycket intensivt arbete har genomförts och en hel del återstår. Jag är övertygad om att den inriktning som råder och det förslag som växer fram kommer att bidra till att stärka Högskolan i Borås. Tillsammans skapar vi starkare miljöer, vi hittar nya viktiga samband, vi lägger grunden för utvecklat samarbete och ger förutsättningar för kvalitetsutveckling av kärnverksamheten och verksamhetsstödet. Organisationsutvecklingsarbetet gör att vi erbjuder våra studenter ännu bättre utbildning och att vår forskning blir ännu mer konkurrenskraftig. Projektledningsgruppen genomför ett mycket engagerat och kompetent arbete. En garant för att den process vi är inne i kommer att leda till något riktigt bra är också de engagemang som finns i hela vår organisation och hos våra studenter. Prövning och kritisk granskning av idéer och förslag är det bästa sättet att säkra kvaliteten i slutresultatet och i det som ska genomföras.  

Forskning om innovationer

På det årligen återkommande förvaltningspolitiska seminariet uppmärksammades Innovationsrådets huvudbetänkande Att tänka nytt för att göra nytta – om perspektivskiften i offentlig verksamhet. Frågor ställdes till myndighetscheferna om vi har tillräckliga förutsättningar att driva utvecklings- och innovationsarbetet, vilka hindren är och hur vi för vidare våra idéer i organisationen. För oss verksamma på universitet och högskolor är svaret, vilket också framfördes, att vi bedriver ett ständigt utvecklingsarbete, forskning måste vara i fronten, vi utvecklar nya utbildningar och vårt verksamhetsstöd förändras för att svara mot nya behov. Vi är bra i vår egen verksamhet på innovationer och förenar dessa med våra traditioner. Utmaningarna är större för många andra myndigheter.

Utmaningarna är också stora för våra kommuner. Hösten 2008 inträdde en ny situation för kommuner och landsting. Skatteutfallsprognoserna ändrades radikalt som följd av den finansiella krisen i världsekonomin. Beräkningar av kommunernas intäkter visade på behov av en kraftig åtstramning och om detta bara var början, var det ingen som då visste. Vi, det vill säga kommunforskare från ett flertal olika universitet och högskolor, bestämde oss för att dra igång ett större forskningsprogram som skulle följa hur kommunerna bemästrade krisen. Vi såg framför oss en rad beslut och åtgärder med stora konsekvenser för utbudet av och innehållet i den kommunala verksamheten. Så mycket blev det nu inte utan den gamla hederliga osthyveln togs fram och begagnades i den mån den behövdes, eftersom lösningen också bestod i kraftigt ökade statsbidrag.

Kommunerna står inför stora utmaningar med ökade behov och ökad efterfrågan på kommunal verksamhet. Ett ökat kostnadsmedvetande är snart inte tillräckligt längre utan det fordras prioriteringar och verksamhetsutveckling; innovationer. Det behövs forskning som studerar vad som faktiskt händer i verksamheten och forskning som medverkar till att de goda exemplen kan spridas. Det behövs också en riktig debatt om nya finansieringsmodeller och om hur kommunstrukturen bör vara.

Innovationsrådets rapport borde följas upp med en stor satsning på forskning om innovationer -förutsättningar, genomförande och effekter – i kommuner, landsting, regioner och inom statlig förvaltning.

Certifierat miljöledningssystem och hållbar utveckling

I april 2012 blev högskolans miljöledningssystem certifierat enligt ISO 14001. Efter ett omfattande arbete med att formulera och diskutera policy för hållbar utveckling, formulera mål för utbildning, forskning och stödverksamhet samt utveckla och implementera regler och rutiner var vi klara för certifieringens revision, och det gick vägen. Det var ett mödosamt arbete att få miljöledningssystemet på plats, men det har varit minst lika mycket arbete därefter med att genomföra de åtgärder som krävs för att klara mål och krav vi fastställt och att förankra systemet. Vi har nu ett mycket väl fungerande miljöledningssystem och de bästa förutsättningarna för att åstadkomma förändring och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

I veckan var våra miljörevisorer hos oss för en uppföljning av tidigare revisioner. De konstaterade att förbättringar sker och att vi närmar oss de mål vi satt upp för integrering av hållbar utveckling i utbildning och forskning och för vår direkta miljöpåverkan. Mest positivt med mötet med revisorerna var deras iakttagelse att medvetenheten om innebörden av hållbar utveckling och engagemanget hos medarbetare att verka för en hållbar utveckling är stort och ökar mellan uppföljningstillfällena. Det är ju kunskaper, engagemang i vardagen och handling som är det viktiga, inte systemet i sig. Det är resultatet som räknas. Å andra sidan är jag helt övertygad om att vi inte hade kommit så här långt om vi inte utvecklat, implementerat och certifierat miljöledningssystemet. De som hävdar att det inte är värt mödan att utsätta miljöledningssystemet för kvalitetskontroll har fel. Certifieringsprocessen är kvalitetsdrivande och gör att alla pusselbitar kommer på plats.

En viktig åtgärd från regeringen för att påskynda utvecklingen av miljöledningssystem är att premiera de myndigheter som valt att satsa på kvalitetsutveckling och har certifierade system. Vi förväntar oss extra tilldelning i budgetpropositionen för 2015.