På det årligen återkommande förvaltningspolitiska seminariet uppmärksammades Innovationsrådets huvudbetänkande Att tänka nytt för att göra nytta – om perspektivskiften i offentlig verksamhet. Frågor ställdes till myndighetscheferna om vi har tillräckliga förutsättningar att driva utvecklings- och innovationsarbetet, vilka hindren är och hur vi för vidare våra idéer i organisationen. För oss verksamma på universitet och högskolor är svaret, vilket också framfördes, att vi bedriver ett ständigt utvecklingsarbete, forskning måste vara i fronten, vi utvecklar nya utbildningar och vårt verksamhetsstöd förändras för att svara mot nya behov. Vi är bra i vår egen verksamhet på innovationer och förenar dessa med våra traditioner. Utmaningarna är större för många andra myndigheter.

Utmaningarna är också stora för våra kommuner. Hösten 2008 inträdde en ny situation för kommuner och landsting. Skatteutfallsprognoserna ändrades radikalt som följd av den finansiella krisen i världsekonomin. Beräkningar av kommunernas intäkter visade på behov av en kraftig åtstramning och om detta bara var början, var det ingen som då visste. Vi, det vill säga kommunforskare från ett flertal olika universitet och högskolor, bestämde oss för att dra igång ett större forskningsprogram som skulle följa hur kommunerna bemästrade krisen. Vi såg framför oss en rad beslut och åtgärder med stora konsekvenser för utbudet av och innehållet i den kommunala verksamheten. Så mycket blev det nu inte utan den gamla hederliga osthyveln togs fram och begagnades i den mån den behövdes, eftersom lösningen också bestod i kraftigt ökade statsbidrag.

Kommunerna står inför stora utmaningar med ökade behov och ökad efterfrågan på kommunal verksamhet. Ett ökat kostnadsmedvetande är snart inte tillräckligt längre utan det fordras prioriteringar och verksamhetsutveckling; innovationer. Det behövs forskning som studerar vad som faktiskt händer i verksamheten och forskning som medverkar till att de goda exemplen kan spridas. Det behövs också en riktig debatt om nya finansieringsmodeller och om hur kommunstrukturen bör vara.

Innovationsrådets rapport borde följas upp med en stor satsning på forskning om innovationer -förutsättningar, genomförande och effekter – i kommuner, landsting, regioner och inom statlig förvaltning.