Tillsammans med Birgitta Påhlsson

Hållbarhet är en fråga om välstånd för dagens generation samtidigt som resurser inte överutnyttjas så att kommande generationer drabbas. Det handlar om att hantera dilemman, avvägningar mellan kort sikt och lång sikt, och konflikter mellan motstridiga värden som på olika sätt ger livskvalitet. Det är en viktig uppgift för universitet och högskolor, lärare och forskare, att beskriva fakta om förutsättningarna för hållbar utveckling. Det kan till exempel handla om och i vilken grad som mänskligt beteende påverkar den yttre miljön och förklara de fastställda samband som finns.

Högskolor och universitet har ett stort ansvar att fokusera hållbar utveckling i utbildning och forskning och att medverka aktivt i samhällsdebatten. På Högskolan i Borås har vi genomfört seminarieserien ”För och emot – hållbarhetsdilemman i vardagen och i samhällsdebatten”. Syftet är att visa att det inte finns några givna svar utan att sammanhangen och sambanden är komplexa. Under 2012 och 2013 har tio seminarier genomförts.

Serien inleddes med ”Hållbart resande – finns det?”. En diskussion fördes kring hur vi kan minska bilresandet, vilka konsekvenserna är av ökad användning av importerad etanol och biogas samt hur en infrastruktur kan byggas upp för tillgänglighet och användning av nya bränslen. Frågan handlar också om västvärlden har rätt att neka människor i tillväxtländer den bekvämlighet som egen bil innebär. Till skillnad från den onyanserade diskussion som ofta förs om bilens vara eller icke vara blev det en saklig och konstruktiv diskussion mellan företrädare för olika perspektiv och intressen.

Under rubriken ”Hållbar stadsutveckling – vad innebär det?” fokuserades på planerna att uppföra en ny stadsdel i Borås som kommer att förbinda ett miljonprogramsområde med centrala staden. Den stora utmaningen i byggandet av den hållbara stadsdelen är inte att klara stränga krav på energieffektivitet – den stora utmaningen är att åstadkomma en social integration som i sin tur förutsätter att byggkostnaderna kan hållas nere. Låga byggkostnader är en förutsättning för insatser och hyror som gör att många kan bo och verka i stadsdelen.

Ett tredje seminarium handlade om hållbarhetsredovisning och frågan ställdes huruvida hållbarhetsredovisning i första hand är utsmyckning, så kallad ”window dressing”. Företagen värderas faktiskt idag, liksom tidigare, utifrån det som står på sista raden i resultaträkningen och frågan är om en redovisning av hållbar utveckling egentligen spelar någon roll i marknadens bedömning.

I det avslutande seminariet uppmärksammades hållbar utveckling i det digitala samhället.
Huvudfrågan var vilka risker en ökad användning av sociala medier innebär ur ett integritets- och ett konsumtionsperspektiv. Vi blir som användare av olika sociala medier utan vår egen vilja företrädare för en livsstil och ett konsumtionsmönster som kan vara stilbildande och drivande för andra. Utmaningen är att utnyttja de möjligheter som sociala medier ger för att sprida information och kunskap samtidigt som missanvändning förhindras och integritet garanteras.

Oavsett i vilken fråga som diskuterades innehöll våra seminarier många perspektiv på hållbarhet och ofta avslutades de med resonemang kring socialt ansvarstagande. Hållbar utveckling handlar om utveckling av välfärdssamhället och en rättvis fördelning av resurser. Dessa skapas genom tillväxt, en tillväxt som måste bygga på affärsmodeller med effektiv och ansvarsfull hantering av gemensamma resurser. Utmaningarna är stora. Vi på landets lärosäten måste ta vårt ansvar och fokusera hållbar utveckling i utbildning och forskning och medverka aktivt i samhällsdebatten.

Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås
Birgitta Påhlsson, samordnare för hållbar utveckling vid Högskolan i Borås