En rejäl debatt och ställningstaganden till den framtida kommunstrukturen kommer allt närmare. Det finns ingenting som talar för något annat än en fortsatt utveckling med inflyttning till och förtätning av våra större och medelstora städer och fortsatt befolkningsminskning i glesbygd och mindre kommuner. Detta är en realitet och frågan om hur hög och likvärdig kvalitet ska garanteras måste diskuteras och utredas. Det löser inget problem att krympande kommuner i sina visioner formulerar ett tillväxtmål när alla egentligen vet att utvecklingen går att andra hållet. Det löser heller inget problem att långsiktigt teckna samarbetsavtal av olika slag med grannkommuner. Det finns en gräns för när samarbete inte längre är ett tillräckligt medel. Snarare leder det till en grumlighet kring vem som har ansvar för vad, vilket inte befrämjar vare sig demokratiutveckling eller effektivitet. Det är inte heller rimligt och ändamålsenligt att riksdag och regering är passiva i frågan. Frågan måste upp på dagordningen och debatteras.

Som alla vet står vi också inför en situation med behov av omfattande rekryteringar till kommunerna för att klara kvalitetskrav inom den kommunala kärnverksamheten och inte minst då behov inom äldreomsorgen. Jag vet att detta sagts tidigare, men det är nog så att situationen är mer problematisk och komplicerad nu än vad den har varit. Klarar kommunerna rekryteringen infinner sig finansieringsproblemet. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har ju räknat ut att kommunalskatten behöver vara 13 kronor högre 2035 för att kommunerna ska kunna finansiera de ökade behoven. Helt orimligt men en beräkning som ändå illusterar problemets art. En ordentlig utredning kring det kommunala uppdraget och kommunernas organisering och finansiering behöver initieras, tillsättas och genomföras.

Kommunforskning i Västsverige, vars styrelse jag har förmånen att leda, startar nu en studie med rubriken Hållbar kommun. Steg ett är planerat och innefattar att ställa frågan till beslutsfattare, experter och opinionsbildare vad innebörden är i fenomenet Hållbar kommun. Svaren på den öppna frågan kommer leda till en fördjupad förståelse för de utmaningar och möjligheter som kommuner och offentlig sektor möter och måste hantera. Svaren kommer att ge grund för formulering av mer precisa frågeställningar och specifika studier kring hur demokrati, effektivitet och kvalitet ska utvecklas och säkras.