Två informationsärenden dominerade vid styrelsens sammanträde igår tisdag. Den ena var om utvärderingarna av våra ingenjörsutbildningar. En redovisning lämnades av utfallet och vilka åtgärder vi vidtar för att säkra hög kvalitet på de ifrågasatta utbildningarna. Därefter följde en diskussion kring utvärderingssystemet som sådant och dess konsekvenser. Systemet stödjer en akademisering av yrkesutbildningarna och en annan balans mellan teori och praktik. Min uppfattning är att vi måste klara den balansgången och att all utbildning måste ha en forskningsanknytning samtidigt som den praktiska relevansen upprätthålls och utvecklas. Den allt för starka betoningen på kvaliteten på de självständiga arbetena berördes också. Alla är överens om att kvaliteten i utbildningsprocessen också måste innefattas och att det system som kommer att användas i nästa utvärderingscykel måste modifieras. Till denna fråga kommer jag att återkomma.

Det andra informationsärendet som ägnades mycket tid var organisationsutvecklingsarbetet. Jag redovisade hur processen sett ut sedan föregående styrelsemöte i mitten av oktober, hur den fortsatta processen är tänkt och några huvuddrag och viktiga förslag i projektledningsgruppens slutrapport. Den 16 december överlämnades slutrapporten till mig och med den som underlag ska ett komplett förslag som också innefattar benämningar tas fram och redovisas den 14 januari. Detta förslag ligger till grund för fortsatt beredning för beslut i styrelsen om förändringar i styrelsens organisations- och beslutsordning. Därefter tas sedan beslut om förändringar i rektors besluts- och organisationsordning. Många bra frågor och viktiga kommentarer redovisades vid styrelsens behandling, dels avseende den fortsatta processen, dels avseende förslaget som sådant. Jag vill passa på att i sammanhanget att uttrycka min stora uppskattning av det arbete som projektledningsgruppen genomfört. Ett mycket stort material har hanterats och ett förslag med många goda kvaliteter har presenterats. Allt inom ramen för en tämligen snäv tidsplan.

Åter till styrelsemötet. Beslut togs om budget för 2014 och således fördelning av medel till institutioner och enheter. Högskolan beräknas under 2014 omsätta 622 miljoner och resultat är budgeterat till minus fem miljoner. En viss minskning sker således av myndighetskapitalet som vid 2014 års slut kommer att vara på den nivå som styrelsen tidigare bestämt är ändamålsenlig. En uppskattad punkt på dagordningen var den redovisning som Studentkårens ordförande lämnade av genomförda och planerade aktiviteter. Det är mycket på gång som bidrar till att utveckla Borås som studentstad, höja kvaliteten i verksamheten totalt sett och därigenom öka högskolans attraktionskraft.