Villkoren för högre utbildning har förändrats under de senaste åren. Med start i budgetförutsättningarna för 2012 har omvandlingstrycket mot många av landets lärosäten successivt ökat. En stor satsning på utbildning av läkare och civilingenjörer i kombination med oförändrad ekonomisk ram för högre utbildning totalt sett innebär att medel måste omfördelas från lärosäten som inte har de prioriterade utbildningarna till de som har det. Till denna förändring kommer indragning av tillfälliga platser och för en del lärosäten färre utbildningsplatser som följd av uteblivna examensrättigheter. På forskningssidan tillförs medel genom satsningar i forskningspropositionen för 2013-2016, men ökningen av det så kallade basanslaget till högskolor ökar enbart med förväntad uppräkning av priser och löner.

Vårt lärosäte står sig väl i den situation som råder. Allt annat oförändrat minskar vår reella resurstilldelning med cirka två procent per år fram till år 2017, vilket är den planeringshorisont som gäller. Det är hanterligt men ändå besvärande när prioriteringar måste göras i verksamheten. Det viktigaste är dock att vi inte ska nöja oss med ”att stå oss väl” utan fortsätta utveckla lärosätet med sikte mot att bli universitet.

I ett längre perspektiv är jag övertygad om att ett lärosäte som formulerar ambitiösa mål, ständigt förbättrar sina utbildningar, ökar forskningsvolymen, forskningsanknyter utbildningarna, anpassar verksamhetsstödet till kärnverksamhetens behov och sätter studenten i centrum kommer att klara sig väl.
Vårt organisationsutvecklingsarbete ska ses mot bakgrund av att vi ska skapa förutsättningar för en god långsiktig utveckling. Vi har bestämt att vi ska vara ett komplett 60:40-lärosäte med studenten i centrum. Projektledningsgruppen har i dagarna lämnat sin slutrapport med förslag på ny organisationsstruktur, nya befattningar och nya rådgivande grupper. Det är ett imponerande arbete som genomförts och ett förslag som innebär genomgripande förändringar. Förslaget är i enlighet med av styrelsen fastställda vägledande principer och svarar mot fastställda effektmål. Det är min uppgift att utifrån förslaget besluta om den nya organisationen som ska implementeras under våren. Avsikten är att styrelsen ska fatta beslut om benämningar på styrelsemötet den 18 februari och om förändringar av styrelsens organisations- och beslutsordning. Kort därefter fattar jag beslut om ny organisation och förändringar av rektors organisations- och beslutsordning. Arbetet med tillsättning av cheferna för de tre nya områdena pågår och planen är att tillsättningsprocessen också ska kunna slutföras i slutet av februari.

Den nya organisationen syftar med andra ord till att bättre kunna möta de utmaningar vi står inför. Men framgången kommer sedan att handla om den enskildes insatser och engagemang och samarbetet inom högskolan och med vänner i vår omgivning. Jag vet att vi kommer att lyckas väl.

Med dessa ord vill jag tacka alla för ett mycket gott och framgångsrikt arbete under 2013. Efter en mycket intensiv och spännande höst väntar nu en välförtjänt jul- och nyårsledighet. Det lär inte bli någon vit jul, men tomten kommer – det vet jag med säkerhet.

God Jul och Gott Nytt År.

Björn Brorström
Rektor