Två nya rapporter i serien ”Vetenskap för profession” har publicerats och presenterats. Den 16 december var det release av rapporten ”Vetenskap på tvären: Akademiska värden, friheter och gränser”. Rapporten, vars redaktörer är Martin G Erikson, Jenny Johannisson och Johan Sundeen, är den tredje volymen som baseras på seminarier som startade med anledning av Humboldtuniversitetets 200-års jubileum 2010. Denna gång är fokus på tvärvetenskap och de utmaningar och möjligheter som en sådan ansats innebär. För Högskolan i Borås med missionen att utveckla och bedriva vetenskap för profession är frågan om hur tvärvetenskap utvecklas central. En utgångspunkt i praktikens problem innebär att akademiska discipliner måste förenas eftersom praktiska problem inte är disciplinära. En sådan förening måste ske samtidigt som ett ämnesmässigt djup bibehålls. Det finns inga genvägar utan traditionella akademiska krav och värden, gränsöverskridande forskningsarbete och praktisk relevans måste förenas.

Bidrag till rapporten har lämnats av medverkande vid de seminarier som genomförts. Totalt är det tio uppsatser som publiceras i antologin. Till detta kommer ett viktigt inledande kapitel författat av rapportens redaktörer där det bland annat framförs att tvärvetenskap hänger samman med nyfikenhet och en vilja att bredda kunskaperna och perspektiven utöver det som den egna disciplinen ger. Tvärvetenskap kan alltså betraktas som en del i ett bildningsideal. Den första uppsatsen i antologin ger ett vetenskapshistoriskt perspektiv på tvärvetenskap där det bland annat framförs att tvärvetenskapens glansdagar var för några decennier sedan. Den avslutande uppsatsen betraktar tvärvetenskap utifrån digitaliseringen och de möjligheter till textjämförelser, bearbetningar och informationsspridning som detta innebär. Författaren menar att digitaliseringen försvagar ramarna för vetenskapliga discipliner och öppnar för tvärvetenskap. Nya förutsättningar således för tvärvetenskap och nya glansdagar.

Den 19 december var det release av rapporten ”Textilreturen i Ullared – ett experiment om återvinning”. Rapporten är del tre i en serie rapporter som publicerats inom projektet ”Återanvändning och återvinning av kläder”. Projektledare har varit Karin M Ekström som i ett längre förord sammanfattar de resultat som framkommit i projektet som i och med publiceringen av rapport tre nu avslutas. Projektets syfte har varit att visa på lösningar som innebär att textila material återanvänds eller återvinns istället för att som idag slängas i soporna. Studierna har visat på de brister som finns idag och de svårigheter som det innebär att åstadkomma förändring. En högre grad av medvetenhet hos konsumenter och en ökad uppmärksamhet hos företag, organisationer och myndigheter är viktig. En ökad medvetenhet om problematiken kan leda till ett mer miljövänligt beteende.

Den nu publicerade rapporten är författad av Eva Gustafsson och Daniel Hjelmgren och är en utvärdering av en försöksverksamhet med insamling av textilier i Ullared i anslutning till varuhuset Gekås. Idén är att kunder till Gekås ska ta med sig uttjänta textila material för återvinning i samband med att varuhuset besöks för nya inköp. Utvärderingen visar att trots olika insatser för att göra möjligheten känd och tydlig har inte ”Textilreturen” motsvarat förväntningarna. En slutsats är att det tar lång tid att öka medvetenheten hos konsumenterna, det tar ännu längre tid att påverka beteenden och åstadkomma ny typ av handling. ”Textilreturen” är en lovvärd satsning och en förhoppning är att verksamheten successivt tar fart och att kommande utvärderingar kommer att visa på ökade insamlingsvolymer.

Rapporten ”Textilreturen i Ullared – ett experiment om återvinning” är nummer 25 och rapporten ”Vetenskap på tvären: Akademiska värden friheter och gränser” är nummer 26 i rapportserien. Syftet med rapportserien som startade 2007 är publicera resultat från pågående och avslutad forskning vid högskolan och att vara ett underlag för en kontinuerlig debatt inom lärosätet om förhållningssätt till och inriktning på utbildning och forskning.