Tidigare i veckan presenterade jag mitt förslag till ny organisation för Högskolan i Borås. Det är baserat på tidigare styrelsebeslut om den övergripande inriktningen, formulerade effektmål och projektledningsgruppens föredömliga slutrapport.  Detta förslag ska nu diskuteras, förhandlas och förberedas för beslut i styrelsen och av rektor.

Den nya organisationen innebär att vi får tre akademier och en enhet för verksamhetsstöd. Inom akademierna finns avdelningar dit alla lärare och forskare knyts och inom verksamhetsstödet finns sektioner varav biblioteket är en. Ett av syftet med omorganisationen är att stärka forskningen och därför byggs en särskild organisering av forskningen där basen är forskargruppen. Nya grupperingar för högskolans ledningsorganisation inrättas, bland annat ett ”Högskolans verksamhetsråd” med fokus på uppföljning av utbildning, forskning, samverkan, innovation och internationalisering. Vidare inrättas ett ”rektors nämndråd” där rektor möter nämndordförandena.

Den nya organisationen ska träda i kraft 1 juli 2014 och ett omfattande implementeringsarbete väntar. Implementeringsarbetet förbereds och grupper med ansvar för olika delar av förändringen och genomförandet ska utses. Under våren startar vi ett arbete med vår gemensamma värdegrund. I det tar vi med de kärnvärden för högskolan som har utmejslats i vårt varumärkesarbete. Kärnvärden som har sin bakgrund i en kombination mellan hur vi uppfattas av omvärlden och hur vi vill vara.

Den nya organisationen är ett led i vår utveckling mot att bli det tredje västsvenska universitetet – ett lärosäte med kompletta akademiska miljöer och med en relation mellan utbildning och forskning som gör det möjligt att forskningsanknyta vår utbildning. Att ha studenten i centrum och vara ett välkomnande lärosäte är givna kvaliteter för oss. En viktig kvalitet i det fortsatta arbetet är också vår strävan mot att utbildning och forskning ska utmärkas av ett hållbarhetsperspektiv.

Vi har en spännande vår framför oss – präglad av förnyelse för att ytterligare öka vår kvalitet, konkurrens- och attraktionskraft.