Utbildningsministern medverkade traditionsenligt vid det årligen återkommande rektorsmötet som genomfördes tidigare i veckan. Jan Björklund beskrev och resonerade om aktuella frågor inom högre utbildning och forskning och därefter följde kommentarer och frågor från rektorerna.

Jan Björklund inledde med att hänvisa till en nyligen upprättad internationell ranking av universitet och högskolor där Sverige är rankat två efter USA och med Schweiz på placeringen närmast efter. Rankingen går säkert att ifrågasätta på många sätt och vis, men den visar menade Björklund att vi har en stark och framgångsrik verksamhet. Därefter övergick Björklund till att behandla våra problem och utmaningar.

Ett tema handlade om styrning. Regeringen valde ju att dra tillbaka den utredning och det förslag till högskolestiftelser som presenterades på försommaren 2013. Det fanns många oklarheter i utredningen och den skapade för mycket oro bland studenter och medarbetare. Problemet kvarstår dock att myndighetsformen är mindre lämplig för universitetet och högskolor och att en ordning måste skapas som befrämjar autonomi. Regeringen har för avsikt att återkomma till frågan så snart som möjligt. Under rubriken styrning behandlades också utvärderingssystemet och ministern betonade vikten av att alla aktörer är överens om systemets utformning. Detta är en förutsättning för legitimitet långsiktigt. Han välkomnande också det arbete som SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) utför kring kvalitetsfrågor och bedömning av kvalitet. Ett tydlig ställningstagande var dock att även det kommande systemet, nästa utvärderingscykel med start 2015, ska ha fokus på resultat.

Ett annat tema handlade om skola och lärarutbildning. Glädjande är ett kraftigt ökat söktryck till lärarutbildningarna, men ett bekymmer är den ojämna fördelningen, mellan såväl ämnen som nivåer. Åtgärder behöver vidtas omedelbart för att vi inte ska stå utan behöriga lärare i natur- och teknikämnen. Betydelsen av hög kvalitet på den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) betonades och avsikten är nu att införa graderade betyg på VFU:n.

En viktig prioritering för regeringen är att medverka till att antalet internationella studenter ökar.  Men det ska inte ske genom att avskaffa studieavgifterna. Åtgärderna är istället att underlätta för internationella studenter genom möjlighet att söka och bli antagen när som helst under året. Antalet stipendier ska också öka för att möjliggöra studier.  

Ett resonemang fördes också om dimensionering av högre utbildning. Vilket är ett relevant mål för hur många i en ålderskull som ska bedriva högskolestudier. En annan fråga är lärosätenas avvägning mellan programutbildningar och enstaka kurser. Vårt utbildningssystem erbjuder i jämförelse med de flesta andra en mångfald av enstaka kurser och möjligheter till egna kombinationer. Men det har skett en kraftig minskning under senare år. Frågan behöver enligt utbildningsministern diskuteras.

Avslutningsvis kommenterade Björklund några frågor inom forskningspolitiken. Investeringar och finansiering i infrastruktur, rekrytering av toppforskare och den allt tydligare problembilden inom läkemedelsforskning togs upp. Vidare betonades vikten av att utveckla formerna för klinisk prövning.

Regeringen och departementet har ett antal viktiga frågor för oss på sitt bord. Det är betydelsefullt att få ta del av hur resonemangen förs och bedöma konsekvenser för vårt lärosäte som underlag för strategi, beslut och handling.