Vinnovas generaldirektör, Charlotte Brogren, hälsade välkommen och utbildningsminister Jan Björklund inledde Swedish Horizon 2020 launch event. Intresset för evenemanget var mycket stort med närmare 700 deltagare och en lång väntelista. Björklund uppmanade till ett stort engagemang och talade om vikten av att söka medel. Sverige har varit framgångsrik i det tidigare programmet FP 7 och vi har förutsättningar för och ska sträva efter att lyckas ännu bättre inom Horizon 2020 menade Björklund.

Det finns stora förväntningar på Horizon 2020 och många utryckte tillfredsställelse med avvägningen mellan forskning och innovation och mellan akademi och industri. Det finns nu förutsättningar att ta forskningsresultat vidare till innovationer i industri och i offentlig sektor. Det är en omorientering jämfört med tidigare program, men samtidigt är det alldeles tydligt att det som kommer överst i alla programmen är vetenskaplig excellens. För att få finansiering krävs starka välmeriterade forskargrupper med goda idéer och en stark fokus på den valda uppgiften.

För att möta de stora utmaningarna är offentlig sektor och offentlig verksamhet en viktig aktör. Märkligt nog var offentlig sektor klart underrepresenterad i de inlägg som lämnades under dagen. Horizon 2020 är en möjlighet för forskning och innovation inom offentlig verksamhet, låt oss hoppas att det blir ett rejält genombrott.

Det finns ett starkt fokus på mindre och medelstora företag och vikten av en ökad medverkan från dessa. Det är en relevant och riktig inriktning att försöka ta till vara småföretagens utvecklingskraft och bidra till att produkter och idéer når marknaden. Utmaningen är emellertid att få företagen att engagera sig. De måste betrakta EU-finansieringen som en möjlighet till innovation och verksamhetsutveckling och inte som ett krångligt finansiellt bidrag under en period. I Borås planerar vi för att beskriva Horizon 2020 för företag i regionen, försöka skapa ett intresse och utveckla nätverk inför kommande ansökningar.

Vi förbereder oss också genom att bygga ett starkt Grants and Innovation Office som ska bistå våra forskare i kommande ansökningsprocesser.