Ledarutvecklingsprogrammet HeLP 3 avslutades i går. Vår prorektor Martin Hellström har deltagit och jag hade förmånen att tillsammans med ett stort antal rektorskollegor medverka på avslutningen. Den gick till på det sättet att vi rektorer delades in i grupper och gavs i uppgift att diskutera tre stycken olika teman. Temana var Bredd och spets inom forskning, Akademin i samhället – förändrad kunskapssyn samt Nationell strategi för utbildning. Temana innefattade ett antal utmaningar, dilemman och vägval för högre utbildning och forskning.

Det blev givande och intensiva diskussioner som illustrerade att vi som ledare i akademin har att hantera ett antal konkurrerande värden. Vi ska samtidigt klara bredd och djup, spetsforskning och hög kvalitet på utbildning på grundnivå och avancerad nivå och utbildning för dagens arbetsmarknad och morgondagens. Min uppfattning är att det finns i vårt uppdrag att hantera konkurrerande värden, vilket innebär att vi inte ska betrakta dem som konkurrerande utan som uppgifter som vi ska och måste hantera. Vi ska formulera våra strategier och tillämpa styr- och organisationsmodeller som är ändamålsenliga för de mål vi har satt upp för vårt lärosäte.

Detta motsäger emellertid inte betydelsen av en debatt kring de förutsättningar som råder för högre utbildning och forskning och vad som är önskvärt. Vi behöver sprida kunskap om vår verksamhet och den stora betydelse för samhällsutveckling som autonoma universitet och högskolor har. Vi behöver sinsemellan resonera om hur högskolelandskapet bäst förändras. Det handlar om att tillsammans komma fram till eventuell fördelning av uppgifter och om att tillsammans bygga starka utbildnings- och forskningsmiljöer. Vårt forskningsstrategiska samarbete med Högskolan i Skövde kring fyra forskningsteman utvecklar sig mycket väl och kan kanske komma visa sig vara en förebild för hur mindre lärosäten med profil och idéer kan bygga miljöer som kan konkurrera med större traditionstyngda miljöer.

En annan viktig sak är att vi skulle gynnas av en resursfördelningsmodell från regeringen som innebar stöd för lärosätenas specifika styrkeområden och satsningar. För vår del är ökade resurser till vår konstnärliga verksamhet mycket viktiga. Vi har gjort allt vi kan med tilldelade medel och vi har också fått starkt regionalt stöd. Nu måste regeringen ges oss bättre förutsättningar om den vill se ett nationellt centrum för textil utbildning och forskning fortsätta utvecklas. Och varför ska inte vi ha samma förutsättningar för konstnärlig forskning som de konstnärliga lärosätena i Stockholm. Vi har ju till skillnad från dem dessutom examensrättigheter på forskarnivå.

Tillbaka till seminariet. Vi var överens om att bli mer aktiva i debatten och verka för en mer givande dialog mellan lärosätena och gentemot vår uppdragsgivare. Vi vill ha ett samlat anslag till utbildning och forskning. Vi ser gärna att regeringen tar initiativ till utveckling av en utbildningsstrategi. Hösten 2015 ska vi troligtvis lämna ett underlag till regeringen för arbetet med den kommande forsknings- och innovationspropositionen. Låt detta underlag och den kommande propositionen också innefatta utbildning.